Плахтіївський заклад загальної середньої освіти

 

Звіт директора школи за попередній період

ЗВІТ

директора

Плахтіївського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 – гімназія

Плахтіївської сільської ради

Білгород-Дністровського району Одеської області

                 Назаренко Наталі Миколаївни

                    за 2022-2023 навчальний рік

 

          Робота Плахтіївського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 - гімназія Плахтіївської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області у 2022/2023 навчальному році була спрямована на реалізацію положень Конституції України, на виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти»,  постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту  початкової   освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 904/27369 «Порядок переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу», листа Міністерства освіти і науки України від 23.03.2020 № 1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину», указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 року №2102-ІХ, Постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 №711 «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні» створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, вдосконалення культурних   і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві.

У 2022/2023 навчальному році педагогічний колектив школи працював над реалізацією проблем:

Педагогічна проблема:

“Реалізація особистісно орієнтованого навчання з метою формування ключових компетентностей моделі випускника початкової, базової та старшої школи”

Методична проблема:

«Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризма».

Виховна проблема:

«Формування патріотичних та громадянських якостей, морально-етичних принципів особистості в умовах НУШ».

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» від 23.03.2005 р. № 178, на виконання Національної доктрини розвитку освіти (п. 3), наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 р. № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів»,  керівник має щороку звітувати про свою діяльність на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету та ради школи, громадськості. Таке звітування має на меті подальше утвердження відкритої і демократичної державно - громадської системи управління освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності в школі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

В своєму звіті я намагатимуся охопити основні напрямки своєї діяльності, звернути увагу на створення в школі належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти, тому що   ми почали працювати в новій українській школі, головна мета якої – створити таку школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті. Тому наше з вами завдання – створити таку нову школу, до якої приємно ходити учням. У ній -  прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами.

Працівники школи - це команда, яка  злагоджено працює для досягнення успіху.

Керівник педагогічної команди школи - директор - забезпечує кооперацію зусиль учителів та батьків і відповідає за результати колективної роботи всієї команди. Головним завданням директора є захист прав і інтересів дітей. Головною метою роботи педагогічної родини є досягнення такого рівня розвитку і навченості дитини, який відповідатиме її індивідуальним можливостям.

Основна мета моєї діяльності, як керівника, у 2022/2023навчальному році:

 • Створення умов для навчання учнів школи, забезпечення реалізації Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, Концепції Нової української школи;

 • Вдосконалення  внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

 • Забезпечення функціонування та розвитку школи , підвищення якості знань та ефективності виховання і розвитку учнів.

Враховуючи вимоги сьогодення, педагогічна діяльність школи спрямована на всебічний розвиток дитини, формування ключових та предметних компетентностей учнів,  утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття потенційних можливостей і здібностей учнів.

        

Управління закладом освіти

У 2022-2023 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики у галузі  освіти,  створення належних умов для навчання та виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження новітніх освітніх технологій навчання, всебічний розвиток учнів.

         Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню освітнього процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

В  освітньому  закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність  закладу освіти. Адміністрація закладу постійно користується матеріалами   сайтів Міністерства освіти і науки України,  відділу освіти Плахтіївської сільської ради, сайтами Одеського департаменту освіти та КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами. Створено сайт  Плахтіївського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 – гімназія. Усі новинки, нформації, плани, правила поведінки у школі, уся інформація необхідна для учнів, вчителів висвітлюється на сайті.

        Контроль - це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом освітнього процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, поведінки, тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами  підсумкових контрольних робіт  адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи.  Дуже хочеться створити такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. Переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей - шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом.    

            Протягом року проводилося вивчення стану викладання української мови та літератури,   іноземної (англійської) мови, математики, природознавства, музичного мистецтва, етики.

          Матеріали за результатами перевірки були узагальнені наказом по школі, прийнято рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки, намічені заходи щодо підвищення результативності роботи педагогів.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу як:   батьківський комітет, піклувальна рада школи.

 

Аналіз структури і мережі школи за 2022/2023 навчальний рік. Збереження контингенту.

Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо збереження і розвитку шкільної мережі.

На початку 2022/2023 навчального року у школі було відкрито 11 класів, із них 1-4-х - 4 класи, 5-9-х – 5 класів, 10-11-х – 2 класи. Мова навчання – українська. Профіль навчання в старшій школі: 10-11-й -  українська філологія.

Станом на 05.09.2022 р. кількість учнів становила 175 осіб. Середня наповнюваність учнів у класах складала – 15,9 осіб.

Упродовж року із школи вибуло 5 учнів у зв’язку зі зміною місця проживання, прибуло 3 учні. Кількість учнів на кінець навчального року становила - 173 учнів. Аналізуючи перехід учнів до інших закладів освіти, необхідно відзначити, що основною причиною переходу є зміна місця проживання сім’ї та навчання. В школі    вчилися 5 учні (1, 2, 4 та 7 класи) із числа внутрішньо-переміщених осіб. 

Для забезпечення своєчасного й у повному обсязі обліку дітей шкільного віку та учнів, на виконання ст. 53 Конституції України,  ст.ст. 13, 665 Закону України «Про освіту», ст.37 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей   шкільного віку та учнів», керуючись п.п.3.6. ч.1ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   вчителями школи було проведено облік дітей та підлітків шкільного віку, було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку, які проживають за територією обслуговування закладу. 

 Спостерігається вплив демографічної ситуації на контингент учнів. Загальне зменшення кількості дітей на території обслуговування школи вплинуло й на мережу. Усі діти шкільного віку охоплені навчанням, здійснюється контроль за проведенням обліку дітей шкільного віку: будинки території обслуговування закріпленні за вчителями, збираються довідки-підтвердження про навчання, перевіряються списки дітей шкільного віку, складаються відповідні звіти за встановленою формою.

Основними заходами щодо збереження контингенту учнів у 2022/2023 навчальному році були:

 • Організація обліку дітей і підлітків на території обслуговування.

 • Спільна робота з ДНЗ;

 • Контроль відвідування учнями навчальних занять;

 • Організація роботи з підготовки дошкільників до навчання в школі.

2022/2023навчальнийрікбувскладним і напруженим у зв’язку з війною та введеннямвіськового стану. Освітній процес в Плахтіївському ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 – гімназія  здійснювався з   використанням змішаної форми навчання. Педагогічними працівниками в роботі під час дистанційного навчання використовувалися освітня платформа G-suite for Education,  Viber, електронна пошта та інше. Програми з усіх предметів виконані.

У школі здійснюється проведення профорієнтаційної роботи з учнями; проводиться роз’яснювальна робота з батьками, учнями щодо організації профільного навчання, допрофільної підготовки, формування шкільної мережі;   участь у Днях відкритих дверей навчальних закладів.

У школі створено всі умови для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття якісної базової та повної загальної середньої освіти, для формування гармонійно розвиненої особистості, збагачення здібностей кожного учня.

Виходячи з вищезазначеного, завдання педколективу щодо охоплення учнів навчанням наступні:

 • Продовжити профілактичну та роз’яснювальну роботу з батьками щодо відвідування учнями навчальних занять,

 • Продовжити роботу зі службою сім’ї та молоді, з комісією у справах неповнолітніх, залучати їх до проведення роз’яснювальної, профілактичної роботи правознавців.

 • Адміністрації, класним керівникам, учителям, батьківському комітету класів систематично контролювати відвідування учнями навчальних занять, продовжити практику розгляду даного питання на засіданні педрад, шкільній лінійці та вести індивідуальну роботу з батьками учнів, які часто пропускають навчальні заняття.

 

Реалізація освітньої програми та  навчального плану

 за 2022/2023 навчальний рік

У 2022/2023 навчальному році освітній процес закладу освіти був організований відповідно до затверджених в установленому порядку освітньої програми, навчального плану і річного плану роботи школи.

Відповідно до річного плану в грудні 2022 року та в травні 2023 року адміністрацією школи було здійснено аналіз виконання робочих навчальних планів і програм з навчальних предметів, під час яких враховувались  особливості закінчення 2022/2023 навчального року та результати різних видів контролю (фронтального, класно-узагальнюючого, тематичного).

           Навчальний план школи на 2022/2023 навчальний рік складено:

 • для 1-2-х класів–Типова освітня програма, розроблена під керівництвом О.Я.Савченко,затверджено Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року № 1272

 • для 3-4-х класів - Типова освітня програма, розроблена під керівництвом О.Я.Савченко,затверджено Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року № 1273;

 • для 5 класу – Типова освітня прграма для 5-9 класів закладів загальної сеередньої освіти затверджено Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 року № 235;

 • для 6-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від 20.04.2018 № 405;

 • для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408;

  Навчальний план включав інваріантну складову, сформовану на державному рівні,та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на  вивченняпредметів,   на предмети та курси за вибором, спецкурси, факультативи.

Предмети інваріантної та варіативної складової навчального плану викладалися                              за державними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання   в  закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році.

Під час перевірки виконання навчальних програм були проведені співбесіди з вчителями, перевірено ведення класних журналів, оформлені підсумкові звіти.

Результати перевірки показали, що виконання навчальних програм в 1-11-х класах у межах часу, відведеного навчальним планом закладу освіти на навчальний рік на вивчення предметів (кількість годин за програмою та фактична кількість використаних годин) практично співпадає, а саме:.

 • у 1-11-х класах навчальні програми з усіх предметів виконано в повному обсязі, відхилень від навчальних програм не виявлено;

 • обов’язкова кількість тематичних оцінювань з усіх навчальних предметів, що визначена чинними навчальними програмами, дотримана, тематичне оцінювання рівня навчальних досягнень учнів за формою проведення було: усним, письмовим, різнорівневим тестуванням, практичною роботою відповідно до специфіки навчальних предметів;

 • кількість обов’язкових лабораторних, практичних чи інших робіт (дослідів), передбачених чинними програмами з навчальних предметів, дотримана;

Інваріантна і варіативна складові навчального плану використані повністю.     Вчителі забезпечили виконання вимог програм щодо :

 • проведення контрольних, лабораторних, практичних, творчих робіт;

 • оцінювання результатів освітньої діяльності учнів;

У відповідності з річним планом, перевіркою адміністрації були охоплені всі навчальні предмети і всі вчителі. Директор та заступники директора проводили педагогічні спостереження за якістю викладання з наступним проведенням аналізу відвіданих уроків та висновками, побажаннями   й рекомендаціями. Всього адміністрацією школи було відвідано 26 уроків. Фронтально було перевірено стан викладання та рівень навчальних досягнень наступних предметів:

 • І семестр  -  українська мова та література; етика

 • ІІ семестр – природознавство, математика, музичне мистецтво, іноземна (англійська) мова.

Результати перевірок узагальнено в наказах з основної діяльності по школі.

Таким чином, робота з реалізації освітньої програми та навчального плану повністю завершена.

 

Кадрова політика

Відповідно до ст.45 Закону України «Про загальну середню освіту» кадрове забезпечення школи здійснюється в повній відповідності зі штатним розписом та навчальним планом.

Кадрова політикаспрямована настворення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя, підвищення його кваліфікаційного рівня.

У 2022/2023 навчальному році освітній процес у школі забезпечували 23 педагога. З них:

     Кваліфікаційні категорії:

 • 11 осіб – «спеціаліст  вищої категорії»;

 • 5 осіб   – «спеціаліст  І категорії»;

 • 2 особи – «спеціаліст  ІІ категорії»;  

 • 5 особи – «спеціаліст» 

Педагогічні звання:

 • 1 особа – Заслужений Учитель України;

 • 1 особа -  «учитель-методист»;

 • 8 осіб -   «старший учитель».

Забезпеченість  школи педагогічними кадрами відбувалася за рахунок штатних працівників та 1 сумісника.

         Основними мотивами розстановки педагогічних кадрів є

 • наступність в роботі вчителя;

 • його педагогічний досвід і кваліфікація

Освітній та кваліфікаційний рівні педагогічних працівників, практичний досвід педагогічної роботи колективу обумовлюють високий рівень працездатності, що є головною умовою реалізації державної політики  в галузі освіти й упровадження  інноваційних ідей розвитку закладу освіти.

 96 % педагогів мають вищу освіту. 100% педагогів володіють державною мовою та інформаційно-цифровими  технологіями.

  Розподіл навчального навантаження між учителями проведено на засіданні тарифікаційної комісії відповідно до фаху та кваліфікації.

  При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті якості, працездатність, інші характеристики. Кадрова політика спрямована на створення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя, підвищення його кваліфікаційного рівня.

 У наступному навчальному році слід посилити роботу з питань:

- працювати в напрямку омолодження педагогічного колективу;

- працювати в напрямку забезпечення соціального захисту вчителів;

- знаходити можливості для матеріального стимулювання якісної роботи педагогів

 

Атестація педпрацівників

Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педкадрів відіграє атестація, яка сприяє моральному та матеріальному заохоченню педагогічних працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих вчителів у практику навчання та виховання учнів.

Атестація вчителя розглядається адміністрацією навчального закладу як вагомий елемент внутрішкільного контролю і крок до якісної освіти та здійснюється відповідно до нормативних документів. Атестація педагогічних працівників Плахтіївського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 - гімназія у 2022/2023 навчальному році здійснювалася відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.2010  № 1255/18550 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2013 р. за № 1417/23949

За перспективним графіком проходження атестації у 2022/2023  навчальному році атестувалися 1 учитель і 2 вихователі ДНЗ.  

Усі педпрацівники, що атестувалися,  ознайомлені з нормативними документами щодо атестації, питаннями професійної діяльності, які будуть вивчатися членами атестаційної комісії. У закладі освіти було поновлено стенд з питань атестації.

Планування й організація роботи з атестації базувалися на основних принципах, головними з яких є особистісно орієнтований підхід до вчителя, який атестується, гуманність і демократичність взаємин шкільної адміністрації й педагогів, що забезпечує відкритість і колегіальність при проведенні атестації.

 Результати атестації такі:

 • атестовано на відповідність посаді та підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»:

-   Небозі Галині Дмитрівні – вчителю  математики та трудового навчання.

 • атестовано на відповідність посаді та присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»:

-   Келембет Катерині Павлівні - вихователю Плахтіївського ЗДО (ясла-садок) №1.

 • атестовано на відповідність посаді 

-   Котелевську Ірину Петрівну – вихователя Плахтіївського ЗДО (ясла-садок) №1.

Результати атестації продемонстрували обізнаність вчителів в питаннях  чинного законодавства в галузі освіти, навчально-методичного забезпечення предмету, який викладається, ведення шкільної документації, психолого-педагогічної та методичної літератури, нових освітніх технологіях та методиках  щодо організації освітнього процесу.   Підсумки атестації педагогічних працівників школи у 2022/2023 навчальному році відображено у наказі «Про результати атестації педагогічних працівників».

В закладі створені умови для організації методичної роботи, впровадження інноваційних технологій, консультаційна допомога вчителям.

Виходячи з вимог сьогодення, педагогічний колектив   ефективно працює над впровадженням інноваційних технологій  навчання та виховання, а саме: технології особистісно зорієнтованого навчання, компетентнісного навчання, рівневої диференціації, розвитку критичного мислення, інформаційно-цифрових  технологій навчання, ігрових технологій, проектних технологій.

Колективом школи опрацьовано велику кількість науково-методичної літератури з метою ознайомлення з сучасними підходами до роботи в Новій українській школі. Постійно проводиться консультаційна робота в межах шкільних методичних комісій.

 

Підвищення кваліфікації

Протягом кількох останніх років, працюючи відповідно до Закону «Про освіту», наша школа наполегливо прагне досягти гуманістичного характеру освіти, підпорядкування його цілей, змісту організації вільного розвитку особистості учня. Сьогодні педагоги вчаться бачити в дитині неповторну індивідуальність, формування якої в кожному окремому випадку є особливим завданням.Освіта набуває особистісно орієнтованого компетентнісного характеру. ЇЇ завдання – виховати творчу людину, яка надалі сама продовжить процес виховання шляхом самовиховання та самовдосконалення.

Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи.

Всі вчителі школи пройшли курси підвищення кваліфікації на базі КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 

       Ефективність проходження курсової підготовки полягала у забезпеченні взаємодії всіх систем безперервного підвищення кваліфікації, розкриття  вчителям  шляхів використання теоретичних знань у їхній практичній діяльності, а також інтенсифікації самостійної роботи над підвищенням професійної кваліфікації. 

З метою саморозвитку та самоосвіти   педагоги закладу освіти брали участь в он-лайн вебінарах та конференціях освітніх порталів, за що отримали свідоцтва та  успішно оволоділи знаннями щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій  на уроках  у освітньому  процесі.

Задача роботи з педагогічними кадрами полягала у забезпеченні безперервної освіти педагогічних працівників, підвищенні їх професіоналізму, освітнього загальнокультурного рівнів, удосконаленні науково-методичного, інформаційного забезпечення педагогічної діяльності.

 

Методична робота

Методична робота педагогічного колективу була спрямована на створення оптимальних умов для підвищення професійної майстерності вчителів, передбачала систематичну колективну та індивідуальну діяльність, яка сприяла підвищенню рівня методичної і фахової компетентності педагогічних працівників школи, впровадження в практику досягнень педагогічної науки, інноваційних освітніх технологій, передового досвіду, а саме:

 • створення умов для розвитку інноваційної діяльності, педагогічної ініціативи вчителів для забезпечення рівного доступу кожної дитини до якісної освіти та отримання повної загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів;

 • оновлення освітнього процесу шляхом активного впровадження інноваційних технологій та поглиблення науково-теоретичної роботи;

 • підвищення професійної компетентності вчителів;

 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань педагогіки, психології, фахових дисциплін, оволодіння технологіями пошуку і опрацювання необхідної інформації в Інтернеті   та залучення учителів до використання інформаційних ресурсів;

 • сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної методичної роботи з метою безперервного підвищення кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності.

  Робота над єдиною методичною темою підняла на більш високий рівень теоретичну підготовку кожного вчителя, надала чіткості, цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вчителів, активізувала форми методичної роботи.

  У 2022/2023 навчальному році основними формами методичної роботи з педагогічними працівниками школи були: педагогічна рада, методична рада, шкільні методичні комісії вчителів-предметників, методична комісія класних керівників, інструктивно-методичні наради,  курси підвищення кваліфікації, атестація, самоосвіта.

  Пріоритетні напрямки діяльності школи реалізовувались шляхом впровадження сучасних інноваційних технологій, методики активного і інтерактивного навчання і виховання учнів, компетентнісного підходу до навчання школярів. Значна увага приділялась підвищенню якості навчання і виховання учнів, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників школи, організації роботи з обдарованими та здібними учнями, здійснення моніторингу якості освіти у закладі.

Упродовж року в школі працювали такі методичні комісії:

 1. Учителів предметів гуманітарного циклу (керівник Потицька А.І.)

 2. Учителів предметів природничо-математичного циклу (керівник Димура Т.П.)

      3.Учителів початкових класів (керівник Тищенко Л.І.)

      4. Класних керівників (керівник Продан Н.О.)

Методичні комісії відігравали головну роль в реалізації головних завдань  та методичної проблеми школи. На засіданнях ШМК обговорювались питання результатів НМТ, контрольних робіт учнів, надавалась методична допомога педагогам, що атестуються тощо. На заключних підсумкових засіданнях шкільних методичних комісій зроблений аналіз їх роботи за рік, складені проекти планів роботи на наступний навчальний рік.

Працюючи у методичних комісіях, педагоги школи дійшли думки, що  вчитель сьогодні повинен бути організатором, який спрямовує учнів  на розв’язання навчальних завдань. Якби активно не прагнув учитель викладати свій предмет, якщо при цьому він не забезпечить активну діяльність учнів, її мотивацію й організацію, процес навчання фактично не функціонуватиме в зв’язку з відсутністю дидактичної взаємодії між учителем та  учнем. Чим різноманітнішою є навчальна діяльність, тим більшою розвивальною функцією наповнюється навчання. Тільки за таких умов можна досягти компетентності учнів як інтегрованого результату учіння. Над чим наш педагогічний колектив працює останні роки.

       Недоліками в роботі методичних комісій є відсутність систематичної індивідуальної роботи з учнями низького рівня навченості й недостатня робота зі здібними учнями, не завжди враховуються психологічні особливості дітей. Не на належному рівні проводилася робота щодо залучення учнів до роботи в МАН. Проблемою залишається те, що не всі вчителі залучають дітей до участі в олімпіадах.  Це вказує на недостатню роботу вчителів щодо формування ключових та предметних компетенцій, а як наслідок - невміння   учнів соціалізуватися в сучасному середовищі. Тому варто надалі приділити увагу комплексному процесу засвоєння учнем певної системи знань, норм і цінностей, які дозволять йому бути повноправним членом  суспільства.

У школі функціонує методичний кабінет, в якому знаходиться методична література, нормативно-правова база, наробки прогресивного досвіду учителів школи, області, держави, методичні журнали, газети. Цей матеріал допомагає учителям у підготовці до уроків, занять самоосвітою.

На початку навчального року було здійснено аналіз якісного складу педагогічного колективу та визначені напрямки роботи кожного підрозділу щодо підвищення педагогічної майстерності  та фахового рівня вчителів.

Шкільна документація з методичної роботи ведеться своєчасно, українською мовою, відповідно до нормативних вимог. Вчителі мають змогу користуватися цією документацією.

Адміністрація школи постійно здійснює керівництво методичною роботою і контроль за її проведенням.

Продовжує свою роботу в глобальній мережі Інтернет сайт школи, де  учителі, учні, батьки та гості сайту мають можливість систематично знайомитися із подіями, які відбуваюся у школі, різноманітнимиінформаційнимиматеріалами (відділу освіти, Департаменту освіти, Міністерства освіти і науки України та ін.).

З метою розвитку інтересу до знань, навчальних предметів у школі проходять предметні тижні, але слід зазначити, що з минулого навчального року якість їх  проведення знизилася.

Наприкінці навчального року адміністрацією школи були прове­дені співбесіди з кожним вчителем про результати роботи у навчаль­ному році та планування роботи на наступний навчальний рік.

 Недоліками в організації методичної роботи є відсутність у мето­дичному кабінеті школи технічних засобів навчання, аудіо-, відеоте­ки кращих освітянських доробок школи, району, області

  Аналіз стану методичної роботи у 2022/2023 навчальному році в школі дає підставу вважати, що процес реалізації педагогічним колективом загальношкільної методичної проблеми здійснювався на належному науково-теоретичному та методичному рівні. Проте є ще важливі питання, на розв’язання яких мають бути спрямовані зусилля педагогічного колективу в наступному навчальному році.

  Підводячи підсумки методичної роботи в школі, слід зазначити, що вона сприяла реалізації проблемної теми школи і поставлених завдань перед колективом на 2022/2023 навчальний рік, професійному зростанню педагогів, підвищенню якості знань, умінь та навичок учнів, активізації роботи з обдарованими дітьми та тими, хто потребував постійної уваги і контролю з боку школи, громадськості.

В наступному 2023/2024 навчальному році слід:

 1. Освітній процес спрямувати на підвищення рівня знань, умінь та навичок учнів шляхом посилення індивідуалізації та диференціації освітньої діяльності, свідомого вмотивованого ставлення до навчання кожного учня, роботу з обдарованими дітьми;

 2. Працювати в напрямку забезпечення наступності між початковою, основною та старшою школою, враховуючи психологічні особливості та рівень пізнавальної діяльності учнів різних вікових груп, враховуючи вимоги Державних стандартів початкової і базової та повної загальної середньої освіти;

 3. Створити належні та комфортні умови для поступової адаптації учнів 5-х класів до навчання в НУШ;

 4. Створити належні умови для поступової адаптації учнів 1-4-х класів до навчання у школі І ступеню, учнів 5-х класів до навчання у школі ІІ ступеню та учнів 10-х класів – у школі ІІІ ступеню;

 5. Вдосконалювати організаційно-методичну роботу з підготовки та участі  випускників 2024 року в ДПА, ЗНО спрямувавши її на високий результат;

 6. Працювати в напрямку підвищення рівня професійної майстерності та мобільності педагогічних працівників в умовах неперервної освіти;

 7. Продовжити вивчення та узагальнення ефективного досвіду роботи вчителів, організувати роботу педагогів в рамках методичних студій;

 8. Сприяти втіленню в практику роботи педколективу новітніх освітніх технологій, оволодівати інструментами дистанційного навчання;

 9. Шкільному методкабінету продовжити створення банку освітніх технологій, прогресивного педагогічного досвіду.

 10. Продовжити роботу з моніторингу якості освіти, що сприяє результативності роботи педколективу.

 

Аналіз успішності учнів

Вся робота школи була спрямована на впровадження та реалізацію Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», Національну доктрину розвитку освіти в Україні. Наприкінці ІІ семестру проаналізовано досягнення при засвоєнні програмового матеріалу з предметів інваріантної складової. Учні школи закінчили 2022/2023 навчальний рік  з такими підсумками.

52 учнів 1-4 класів оцінені вербально

 

Клас

Кількість учнів

Рівень досягнень

Якість знань

Високий

Достатній

Середній

Низький

5

21

5

5

11

-

48%

6

18

3

5

10

-

45%

7

18

5

3

10

-

45%

8

18

1

9

8

-

56%

9

22

3

8

11

-

50%

10

14

4

5

5

-

65%

11

10

0

6

4

-

60%

 

У школі активно запроваджуються інноваційні технології. Але  більшість школярів  не справляються із завданнями  високого та достатнього рівнів, які передбачають практичне застосування  теоретичних знань: проаналізувати певні явища та задачі, порівняти та оцінити суперечливі думки в  тій чи іншій галузі, узагальнювати та логічно мислити, викладати та відстоювати власну точку зору. Отже, над цим варто працювати далі.

Відповідно до Законів України «Про повну загальну середню освіту» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в сфері освіти» від 24 березня 2022 року №2157-ІХ, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 « Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ « Про введення воєнного стану в Україні», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року №338-р «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації», пункту 3 розділу 1 , пункту 6 розділу ІV Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року №1369, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за /№ 8/32979, наказом Міністерства освіти і науки України від 11.01.2023 № 19 «Прозвільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2022/2023 навчальному році» та відповідного наказу відділу освіти, культури, молоді та спорту Плахтіївської сільської ради від 17березня 2023 року №31 «Прозвільнення від проходження  ДПА учнів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти  у 2022/2023 навчальному році»    було звільнено у 2022/2023 навчальному році від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти. Випускники 11 класу звільнені від обов’язкового проходження державної підсумкової атестаціїу формі ЗНО, зберігаючи право пройти  національний мультипредметний тест.

 

Реалізація комплексної програми „Обдаровані діти”

Від природи     діти допитливі   й сповнені    бажання вчитися.  У кожноїдитини    є здібності й таланти, але для того, щоб  вони  могли    розвинутись  необхідне    розумне  керівництво   з  боку  школи, родини    й  позашкільних  заходів. Усе   це   ланки   однієї системи,  що  здатні  розвивати    в  дітей  рухливість і  гнучкість   мислення, учити  дітей   розмірковувати, творчо  підходити  до  розв’язання   проблем; не  зубрити, а  мислити, самостійно робити висновки ів  результаті    отримувати   задоволення   від  навчання.

  Обдарована дитина -   це дитина,яка вміє  розв’язати  всі  свої  проблеми    самотужки, знає  для  чого  живе, може  знайти  вихід  із  будь – якої  ситуації, творчо   мислить, фантазує, спрямовує   всю  свою  енергію   на  розвиток  творчих  ідей.

  Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.10.2022 № 883 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2022/2023 навчальному році» згідно плану роботи школи, з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу, створення належних умов для виявлення та підтримки талановитої молоді, розвитку її інтересів у школі була спланована та проведена значна робота та налагоджена система роботи з обдарованими учнями, що забезпечило участь найбільш обдарованої учнівської молоді у І-ІІ-ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад, у конкурсах різноманітного спрямування як на шкільному, так і на рівні громади та області.

Шкільна програма роботи з обдарованими дітьми була спрямована на реалізацію програми «Обдарована молодь», державних стратегій та основних завдань, викладених у цій програмі, розв’язання проблем, пов’язаних з пошуком, навчанням, вихованням та розвитком обдарованої молоді, забезпечення її соціально-педагогічної підтримки, гарантованою державою.

У системі роботи з обдарованими школярами в школі визначені такі важливі моменти:

 • створення оптимальних умов для всебічного розвитку здібної та обдарованої дитини;

 • співтворчість учителя й школяра на науково-дослідницькій основі;

 • висока ефективність уроку в школі;

 • інтенсифікація навчання, запровадження інноваційних педагогічних та інформаційних технологій;

 • співпраця з батьками, громадськістю;

 • постійний психологічний супровід розвитку креативності;

 • індивідуальна робота з обдарованими та здібними школярами;

 • стимул як засіб активізації розвитку обдарованості та співпраці з цією категорією школярів.

   У 2022-2023н.р. школа продовжила реалізацію підвищення якості освітнього процесу на основі плідної співпраці учнів та вчителів, метою якої є:

- реалізація новітніх підходів до особистісного розвитку учнів в сучасній школі;

- розвиток в учнів життєвих компетентностей;             

- вдосконалення професійної майстерності вчителів щодо використання активних методів навчання і виховання.

У роботі з обдарованими дітьми в школі  впроваджуються  різні форми і методи роботи для визначення рівня обдарованості учнів та готовності вчителів і батьків до співпраці з ними (опитування, спостереження співбесіди, індивідуальні бесіди, збори різного характеру, в тому числі і батьківські). 

У І етапі (шкільному) Всеукраїнських предметних олімпіад прийняли участь 93 учні школи:

- з української мови та літератури 13 учнів

- з англійської мови 5 учні

- з математики 22 учнів

- з історії 15 учні

- з географії 14 учнів

- з біології 11 учнів

- зфізики 13 учнів

     У ІІ етапі прийняли участь 15 учнів.

Переможцями ІІ етапу стали:

 1. З української мови та літератури: Саламаха Єлизавета (8 клас) – ІІмісце, вчитель Кошельник В.В., Приймаченко Дарина (10 клас) – ІІ місце, вчитель Лихо Т.І.

 2. З історії: Приймаченко Дарина (10 клас) – І місце, вчитель Харланова Н.Т.

 3. З математики: Приймаченко Дарина (10 клас) – ІІІ місце, вчитель Бондаренко А.В.

   Учениця 10 класу Приймаченко Дарина посіла ІІІ місце у ІІІ етапі (обласному) Всеукраїнської предметної олімпіади з історії.

Цьогоріч в Україні пройшов ХІІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Т.Г.Шевченка. Переможцем ІІ етапу стала Саламаха Єлизавета (8 кл.) І місце, вчитель Кошельник В.В.

 Відбувся ХХІІІ Міжнародний конкурс з української мови ім. П.Яцика. Переможцями ІІ етапу конкурсу стали:

- Димура Софія (3кл.) ІІІ місце;

- Сухарська Діана (3 кл.) ІІ місце;

- Приймаченко Дарина (10кл.) ІІ місце.

Для виявлення талантів, розвитку творчих можливостей дітей у   закладі освіти проводяться різноманітні конкурси, фестивалі, екологічні акції, де кожна дитина може проявити свої здібності і можливості.

Так у жовтні проходив конкурс виставка досягнень юних натуралістів «Щедрість рідної Землі», в якому  учні 1-11 класів підготували свої роботи, кращі доробки були представлені на районний конкурс, де маємо такі результати:

І місце

 • Василькіна Діана/ 1 клас

ІІ місце

 • Мельник Олександр /1 клас

 • Небога Богдан / 1 клас

 • Ляшенко Іван / 3 клас

 • Сухарська Діана / 4 клас

 • Полтович Ангеліна / 5 клас

ІІІ місце

 • Антипова Поліна / 2 клас

 • Талавіра Євген / 2 клас

 • Назаренко Олег/ 3 клас

 • Терещенко Карина / 4 клас

Акція «Ялинка»:

ІІ місце

 • Антіпова Поліна /2 клас

 • Подуст Іван / 2 клас

 • Назаренко Олег /3 клас

 • Сухарська Діана / 4 клас

 • Левінський Микола / 6 клас

Конкурс «Космос. Людина. Духовність»

ІІ місце

 • Журавльова Катерина та Журавльов Олександр/4 клас

ІІІ місце

 • Ткаченко Микола / 9 клас

 • Іванько Ілля / 10 клас

«Чисті роси»

Заклад активно приймав участь у заходах та акціях: до Дня інвалідів, до Дня права, до Дня Вишиванки, до Дня навколишнього середовища, «Світ без СНІДу», «16 днів проти насильства», допомога ЗСУ, «Валентинка військовому» та інше.

Враховуючи, що робота з обдарованими учнями є пріоритетним напрямком,  слід звернути увагу на проблеми, що потребують вирішення. А саме на:

- необхідність покращення системи роботи з підвищення рівня досягнень обдарованих учнів з української мови та літератури, математики, інформатики, трудового навчання;

- незначний відсоток учнів, які беруть участь у Всеукраїнській Інтернет-олімпіаді;

- відсутність роботи МАН.

 

Робота з батьками

Звичайно,  школа постійно потребує підтримки батьків. На жаль,  деякі батьки залишаються  тільки спостерігачами, а то і взагалі перекладають свої обов’язки на школу. Причиною є не тільки матеріальне становище багатьох сімей, а й соціальні проблеми й не бажання допомагати своїм дітям. В школі постійно ведеться просвітницька робота з батьками. А саме:

-  батьківські збори (4рази  на рік з окремої теми);

- загальношкільні збори - 2 рази на рік,

- індивідуальна робота та ін...

  Виховання учня в школі і сім’ї - щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра.   Класні керівники протягом  навчального року проводили батьківські збори, анкетування батьків та учнів, постійно підтримують зв’язок в створених класних групах Вайбер.

       Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у освітньому процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, родинних свят.

 

Робота з соціального захисту учнів

Кожний класний керівник 1-11-х класів на початку вересня сформував базу даних учнів класу – «соціальний паспорт класу» у якому зазначив категорії дітей, які потребують максимальної уваги, зокрема:

 -    5 дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають під опікою,

 -    4 дітей з інвалідністю;

 -    5  дітей внутрішньо-переміщених.

За даними соціальних паспортів класів було складено соціальний паспорт школи та соціальний паспорт пільгових категорій. Тобто сформовано окремі списки за визначеними формами дітей та сімей, які підлягають соціальному захисту.

Одним із пріоритетних напрямків в роботі був соціальний супровід  дітей, позбавлених батьківського піклування. Робота з зазначеною категорією передбачала тісну співпрацю з опікунами та самими дітьми в двох аспектах: захист соціальних,  майнових та житлових прав, формування повноцінної особистості дитини, соціалізованої до самостійного дорослого життя.

  Практичним психологом надавалася допомога сім’ям, де виховуються діти пільгових категорій. Проводяться наради, де обговорюються питання допомоги дітям пільгових категорій.    

Для повної і продуктивної роботи з соціального захисту дітей пільгових категорій була чітко налагоджена робота класними керівниками на всіх ланках освітнього процесу: від школи І ступеню до школи ІІІ ступеню. Саме педагогічна компетентність і небайдужість класних керівників дала змогу  вдало і правильно реагувати на ті правові та соціальні питання, які виникали у дітей будь-якої категорії.

 

Відвідування  учнями  школи

На виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти у закладі освіти, удосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням учнів, важливим завданням є контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.

 Протягом  2022-2023 навчального року на постійному контролі перебувала шкільна документація (книги обліку відсутніх, класні журнали, медичні довідки, письмові пояснення батьків щодо причин відсутності дітей на уроках), проведено рейд контролю за відвідуванням.

 Щоденно ведеться контроль за відвідуванням учнями школи: вчителями-предметниками на уроках, класними керівниками на сторінках Зведеного обліку відвідування в класних журналах (відповідно до Вказівок до ведення журналу) та журналі «Облік відвідування учнями школи», в якому на першого уроці заступник директора з ВР  записує прізвище відсутніх учнів.  Адміністрацією школи вивчається питання відвідування, аналізується в наказах, на педрадах

Членами учнівського самоврядування та черговими вчителями проводилися рейди по виявленню учнів, які систематично запізнюються на уроки, втікають з них. З учнями та їх батьками, які систематично запізнюються на уроки або відсутні 1-2 уроки без поважних причин, проводяться роз'яснювальні бесіди про неприпустимість безпричинних пропусків уроків.

Класний керівник збирає матеріали, які засвідчують причину пропуску уроків: пояснювальні записки від батьків, довідки з лікарні та поліклініки.

Питання відвідування учнями школи розглядалося на батьківських зборах, педагогічній раді та  раді профілактики.

Аналіз відвідування учнями занять  2022-2023 навчальний рік  показав, що пропуски занять у старшій ланці значно вищий, ніж середній.

Аналіз відвідування учнями занять у 2022-2023н.р. показав, що більша частина учнів  пропускали заняття з поважних причин.

З метою якісного відвідування учнями школи потрібно:

- Активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації учнів до навчання.

- У    кожному    конкретному    випадку    відсутності    учнів    на уроках   невідкладно   з'ясовувати   причину,    встановлювати місце перебування  дитини. Інформувати батьків або осіб, які їх замінюють.          

- На класних батьківських зборах проаналізувати відвідування учнів та рекомендувати батькам систематично інформувати класних керівників про необхідну відсутність їх дитини на занятті. Батьки  відповідальні за навчання, виховання і розвиток дітей, а тому зобов'язані забезпечувати відвідування учнями уроків у навчальних закладах.

   - Проводити аналіз психологічного клімату    в    учнівських колективах.

- Проводити   анкетування,  індивідуальні   бесіди, корекційну роботу  з  учнями, схильними до пропусків уроків без поважних причин.        

-Активно  використовувати педагогічний потенціал батьківських комітетів та громадських організацій для впливу на учнів, які 6ез поважних причин пропускають навчальні заняття, їх батьків або осіб, які їх замінюють.  

- У випадку, якщо учень систематично або тривалий час не відвідує школу без поважних причин, залучати до виховної роботи з ним службу у справах неповнолітніх.

 

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час  освітнього процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій освітнього процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час освітнього процесу в закладі освіти знаходиться під щоденним контролем адміністрації школи.

Відповідальна за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності – заступник директора з навчально-виховної роботи Ляшенко Г.І.

У закладі освіти використовувалися 3 найпростіші укриття для захисту здобувачів освіти та працівників під час сигналу «Повітряна тривога». Вони обладнані всіма необхідними засобами та інвентарем.

На початок 2022/2023 навчального року були проведені випробування спортобладнання, стан споруд на спортивному майданчику, справність кріплення воріт та оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах та шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, паспорт санітарно-технічного стану школи.

У наказі по школі «Про розподіл обов’язків» передбачено відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу та в позаурочний час,

попередження дитячого травматизму, відповідальних за електрогосподарство в школі.

На 01.09.2022 року всі педагогічні працівники школи надали медичні книжки з дозволом приступити до  роботи. Питання охорони праці обговорюються на засіданнях педрад  та на нарадах при директорі. Запасні ключі від усіх шкільних приміщень у завгоспа школи.

 Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час літніх канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці обговорювалися на класних годинах в останій тиждень навчального року.

Станом на вересень кожного року всі учні школи проходять медичний огляд лікарями-фахівцями, що підтверджується медичними довідками. Щомісячно учні 1-11 класів проходять перевірку на педикульоз. Захворювання педикульозом в школі немає. 

Будівля школи та приміщення закладу, забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежною шафою, яка укомплектована згідно вимог, ящиком  з піском тощо). Вогнегасники наявні, перезаряджені,  розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження.

По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії.

Згідно санітарних, пожежних норм і правил, школою отримані Паспорт готовності школи до нового навчального року, акт опору ізоляції та контуру заземлення.

Відповідно до Закону України “Про охорону праці” і Кодексу законів про працю України розроблено і затверджено посадові інструкції з охорони праці для всіх працівників школи. Проведено інструктажі з працівниками і учнями з техніки безпеки. Проведено вступні інструктажі  з охорони праці. Проведено первинні інструктажі  з охорони праці на робочому місці.

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями.   У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися  на нарадах при директорові.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом із тим ще залишаються показники травматизму дітей на уроках фізкультури, перервах. У школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, ведеться відповідна робота з учителями.

 

Інформатизація овітнього процесу

         Відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти», Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, пріоритетними напрямками діяльності закладу освіти в 2022/2023   навчальному році щодо впровадження нових освітніх технологій були:

•        використання інформаційних та комунікаційних мультимедійних  технологій в освітньому процесі;

•        формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;

•        удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу;

•        оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних технології в управлінській діяльності;

•        використання інформаційних технологій для розвитку дистанційного навчання.

Головною метою закладу освіти є надання нового підходу до інформатизації системи освіти, що передбачає виконання наступних складових:

- створення умов для оволодіння учнями та вчителями сучасними інформаційними і комунікаційними технологіями;

- підвищення якості навчання завдяки використанню інформаційних ресурсів Internet;

- інтенсифікація освітнього процесу й активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів;

- підвищення ефективності управління   закладом освіти.

В школі використовується програма «КУРС: Школа», яка зареєстрована (Свідоцтво ВР № 01110 от 07.08.2009) та схвалена (№ 14/18-1597 від 23.04.2010) Міністерством освіти та науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах. Наша школа приєдналася до єдиної бази даних закладів загальної середньої освіти. В цьому навчальному році велися електронні журнали та щоденники.

На виконання ст.30 Закону України «Про освіту» - «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти» створена нова сторінка на офіційному сайті школи, де розміщуються  матеріали для публічного ознайомлення. 

В закладі освіти за допомогою мобільного додатку Viber  створено групу «Вчителі закладу освіти», «Батьки школи», де в терміновому порядку надходять всі необхідні матеріали про педагогічні новини в освіті та шкільні проблеми   доводяться до відома батьків.

У своїй діяльності комп’ютер використовують директор, секретар-друкарка, заступники директора, практичний психолог, педагог-організатор, бібліотекар, медична сестра, завгосп.  Кваліфікація користувачів задовільна. Діловодство ведеться українською мовою із застосуванням технології електронної підготовки, друку та збереження документів. Працює електронна пошта. Форми статистичної звітності підготовлені програмними засобами.  Ведеться база даних у програмному комплексі «Курс: Школа».

         Що стосується безпосередньо  освітнього процесу, то комп’ютеризація і інформатизація закладу на сьогодні задовольняє потреби освітнього процесу не в повному обсязі. У школі функціонує  1  комп’ютерний клас, мультимедійне обладнання в  1-4 класах, а також кабінети географії, біології, української мови та літератури, зарубіжної літератури. Всі комп’ютери підключено до мережі Інтернет.

         Процес впровадження ІКТ-технологій в освітній процес у цьому навчальному році значно активізувався. Більшість учителів протягом року провели ряд уроків з використанням інформаційних технологій. Організовано обмін досвідом із використання комп’ютерних технологій шляхом відвідування уроків більш досвідчених колег, проведення навчальних занять з ІКТ. 

         При вивченні окремих тем учні отримували домашні завдання,  у ході виконання яких використовувався комп’ютер. Активно використовувались комп’ютерні технології при проведенні предметних конкурсів. Більшість позакласних заходів проводилися із використанням комп’ютерних презентацій.

 

Діяльність шкільної бібліотеки

 Бібліотека закладу освіти є його обов’язковим структурним підрозділом. Завідувач бібліотекою Пономаренко М.А.

Діяльність шкільної бібліотеки   у Плахтіївському ЗЗСО І-ІІІ ступенів№2 – гімназія була спрямована на виконання завдань, які висуває перед нею перебудова всіх складових компонентів сучасної школи. 

Протягом навчального року бібліотекарем  надавалася допомога педагогічному  колективу у доборі методичної та художньої літератури для проведення  відкритих уроків та різноманітних заходів. 

Всю роботу бібліотека проводить згідно річного плану. Для забезпечення читачів літературою, необхідною для освітнього процесу, постійно вивчаються читацькі потреби. В цьому напрямку проводяться індивідуальні бесіди з учнями школи для вивчення їх інтересів та інформаційних потреб, бесіди з вчителями, ознайомлення із новою навчальною, методичною, художньою літературою шляхом проведення тематичних виставок.

Проведено  бесіди про роль бібліотеки і культуру читання.

Спільно з педагогічним колективом участь у проведенні предметних тижнів, надаю допомогу в підготовці і проведенні виховних заходів.

Було оформлено книжкові виставки до знаменних дат року:

 • До Міжнародного Дня миру;

 • До дня української писемності та мови;

 • До дня пам’яті жертв голодомору;

 • До всесвітнього дня боротьби зі СНІДом;

 • До дня соборності України;

 • До дня пам’яті жертв Голокосту;

 • До Дня пам’яті героїв Крут;

 • До річниці небесної сотні;

 Таким чином, зміст роботи бібліотеки школи спрямовані на те, щоб формувати духовний світ дитини і сприяти гармонійному розвитку особистості, яка здатна бути спадкоємцем і продовжувачем прогресивних національних традицій.

 

Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників.

      Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази.

Вчителі   щорічно проходять поглиблений медичний огляд. Працівники їдальні проходять медичні огляди двічі на рік. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка,  які реєструються і зберігаються у  медичної сестри. Порушень   у  проходженні   медичних  оглядів    працівниками  школи     не  виявлялося,  всі  вони  вчасно    його  проходять.

    Щорічно діти також проходять медичне обстеження. За результатами медичного огляду на початку навчального року, відповідно до цих списків видається наказ по школі. З  числа учнів формуються групи  на уроках фізичного виховання   згідно рекомендацій лікаря.

В класних журналах вклеєний окремий  «Листок здоров`я», в якому вказані результати медичного обстеження і рекомендації щодо занять на уроках фізичної культури

   В 2022-2023 навчального року у Плахтіївському ЗЗСО І-ІІІ ступенів№2 – гімназія   медичною сестрою працює Іванько О.Л.

Організована робота медичної сестри, заведена відповідна документація.

 Всі діти мають медичні картки, з відповідними записами про стан здоров’я. Всі вихованці мають щеплення відповідно до календаря щеплень.

  Медичним працівником проводяться антропометричні виміри вихованців 2 рази на рік (восени і навесні), з відповідними записами у журналах. Огляд на педикульоз і  коросту проводився  раз на місяць.  Медична сестра систематично контролює проведення фізкультурно-оздоровчої роботи.

 Медичний працівник протягом року здійснював систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов. В приміщеннях Плахтіївського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 – гімназія проводилося щоденне прибирання.

         Медичною сестрою проводилася санітарно-просвітницька робота серед працівників кухні та батьків.

У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню життя і здоров'я дітей»,  де   запланована  певна робота оздоровчого характеру з класом.

 У школі наявний медичний кабінет, який розміщений на другому поверсі закладу. Медичний кабінет своєчасно забезпечується медикаментами.

Учнівські меблі школи відповідають віковим та фізіологічним особливостям учнів. У навчальних кабінетах дошки матові, освітлення закладу і класних приміщень   відповідає санітарним нормам.

 

Організаціяхарчуванняучнів у навчальномузакладі

Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом  перебування у Плахтіївському ЗЗСО І-ІІІ ступенів№2 – гімназія. Організація харчування учнів закладу регламентується  законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,    Постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021року № 305 «Про затвердження норм  та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», іншими нормативними документами.   

На початку навчального року медичною сестрою  було складено і затверджено    перспективне чотиритижневе меню, відповідно за яким розробляється щоденне меню.  Розроблена  картотека страв.

В закладі освіти харчувалося 13 учнів пільгової категорії та 42 учні за батьківські кошти.

Налагоджено контроль за дотриманням на харчоблоці  санітарних  вимог  щодо обладнання, прибирання, миття посуду, видачі готової їжі. Їдальня в належній кількості забезпечена миючими та дезінфікуючими засобами,  проводиться щоденне прибирання з дезінфекцією та генеральне прибирання відповідно до санітарних правил та вимог, посуд миється із застосуванням дозволених миючих засобів. Контроль за роботою їдальні здійснюється адміністрацією школи, батьківським комітетом школи. У шкільній їдальні  наявні усі необхідні журнали (відповідно до нормативних документів з організації харчування). Питання організації харчування періодично заслуховується на  загальношкільних батьківських зборах, засіданнях ради школи, нарадах при директорові.

Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів згідно  системі HACСP, дотримується питний режим.

  Учні  перебувають у їдальні в супроводі чергових учителів.

Щоденний контроль  за санітарним станом приміщень їдальні, різноманітністю страв, дотриманням циклічного меню, виконанням  вимог санітарно – епідеміологічної служби. Меню вивішено на видному місці в обідній залі, у ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів, їх ціна. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Усе обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Усі ємності й інвентар промарковані. На даний час харчоблок необхідно доукомплектувати деяким інвентарем. Стан харчоблоку  задовільний.  Санітарний режим на харчоблоці не порушується. 

Класні керівники систематично пояснюють батькам важливість гарячого харчування для збереження  здоров’я  дитини.  Скарг на роботу їдальні та її працівників не поступало.

 

Аналіз 

  фінансово-господарської діяльності школи

У школі створена і функціонує батьківський комітет та піклувальна рада школи, як орган громадського самоврядування.

У школі працює Фонд добровільних батьківських внесків. Рішенням загальних зборів батьків від 26.08.2022 року ( Протокол №1) сума місячного благодійного внеску становить 10 гривень.

Завдяки цьому за звітній період до Фонду надійшло    - 4870 гривень.

Здійснено такі витрати :

 • господарські товари (акумулятор для вісівна кухню, диск по бетону, шурупи, цвяхи,  електроди, крани, термометр, гігрометр,судочки  на кухню, їжаки для чистки котлів,доски, бензин, віники) – 2400 грн.;

 • на обслуговування комп’ютерної техніки (переустановка програми для бухгалтера, ремонт принтера, заправка картриджів) – 845 грн.;

 • канцтовари (прапори,  плівка для ламінування, маркери) – 115 грн.;

 • запчастини до косарки (редуктор,  масло моторне) – 685 грн.

 • кабінет безпеки –752 грн.

 • послуги нової почти – 73 грн.;

Загальна сума витрат – 4870 грн.

Усі витрати узгоджені на спільних  засіданнях батьківського комітету та піклувальної ради школи.            

 

Умови досягнення головних завдань школи

     Найважливішою умовою досягнення головних завдань закладу освіти є комплексне вирішення проблем, пов`язаних зі структурою освіти, її змістом, науково-методичним, фінансовим, матеріально-технічним забезпеченням, а саме:

-  демократизація системи освіти; - орієнтація науково-методичної роботи вчителів на реалізацію Державних стандартів, запровадження передового педагогічного досвіду;

-  створення  оптимальних умов для розвитку інтересів, здібностей, творчості, виходячи із завдань програми «Обдаровані діти»;

- створення в педагогічному колективі умов для креативної діяльності, атмосфери творчості, пошуку нових ідей у модернізації форм, методів і способів освітнього процесу шляхом науково-педагогічного та інформаційного забезпечення;

- подальший розвиток психологічної служби, спрямованої на особистісно орієнтоване навчання і виховання учнів, створення атмосфери творчості та комфорту;

- забезпечення школи сучасним комп`ютерним обладнанням і програмами, автоматизація процесу управління школою;

- вирішення питань про додаткове фінансування школи з метою оновлення навчально-матеріальної бази, придбання програмно-методичного забезпечення, стимулювання найкращих учителів та обдарованих дітей.

Я  можу   стверджувати, що  в  школі  створені  умови  для  учнів, які  бажають   вчитись, які  мають  мотивацію  до  навчання.   Але рівень  знань  учнів  та бажання вчитися  останнім часом знизились, особливо це стосується учнів 7-11 класів.

 

Висловлюю щиру подяку за співпрацю всім: учителям — за творчість, за любов до своєї професії, батькам, спонсорам та благодійникам — за розуміння, підтримку і сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю, технічному персоналу за їх щоденну працю, за чистоту в  закладі освіти та на території школи.

 

 

Звіт

директора школи

НазаренкоН.М.

за 2021-2022н.р.

по Плахтіївському ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 - гімназія

 

 

 

На загальних зборах педколективу, батьківського комітету, ради, піклувальної ради та громадськості протокол №3

від 08.06.2022року

 

Основна діяльність Плахтіївського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 - гімназія спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти, виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Указу Президента України   від 18 травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», Концепції Нової української школи та інших законодавчих та нормативно-правових документів із питань виконання законодавства України в галузі «Освіта». На кожному рівні навчання забезпечується виконання державного стандарту, а також дається теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного і морального здоров'я. Успішність подолання кожного рівня, виконання його освітніх задач гарантується школою тільки за умови усвідомленого й добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю освітнього процесу.  

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» від 23.03.2005 р. № 178, на виконання Національної доктрини розвитку освіти (п. 3), наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 р. № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів»,  керівник має щороку звітувати про свою діяльність на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету та ради школи, громадськості. Таке звітування має на меті подальше утвердження відкритої і демократичної державно - громадської системи управління освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності в школі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

В своєму звіті я намагатимуся охопити основні напрямки своєї діяльності, звернути увагу на створення в школі належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти, тому що   ми почали працювати в новій українській школі, головна мета якої – створити таку школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті. Тому наше з вами завдання – створити таку нову школу, до якої приємно ходити учням. У ній -  прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами.

Дух  школи, її кращі  традиції  і здобутки  визначають    педагогічні    колективи  і  їх  виховання. Провідною    фігурою  у  реалізації  завдань, безперечно   виступає  вчитель, який   зобов’язаний  втілювати   в  життя  всі  ідеї, забезпечувати  єдність  виховання  і  навчання  - основного  принципу  школи.

Працівники школи - це команда, яка  злагоджено працює для досягнення успіху.

Керівник педагогічної команди школи - директор - забезпечує кооперацію зусиль учителів та батьків і відповідає за результати колективної роботи всієї команди. Головним завданням директора є захист прав і інтересів дітей. Головною метою роботи педагогічної родини є досягнення такого рівня розвитку і навченості дитини, який відповідатиме її індивідуальним можливостям.

Основна мета моєї діяльності, як керівника, у 2021/2022 навчальному році:

 • Створення умов для навчання учнів школи, забезпечення реалізації Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, Концепції Нової української школи;
 • Вдосконалення  внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • Забезпечення функціонування та розвитку школи , підвищення якості знань та ефективності виховання і розвитку учнів.

Враховуючи вимоги сьогодення, педагогічна діяльність школи спрямована на всебічний розвиток дитини, формування ключових та предметних компетентностей учнів,  утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття потенційних можливостей і здібностей учнів.

          В 2021-2022 навчальному році педагогічний колектив школи продовжив роботу над науково-методичними проблемами:  

 1. Застосування особистісно-орієнтованих технологій при навчанні учнів в умовах реформування освіти;
 2. Виховання здорової, творчої особистості громадянина України, що є носієм національних цінностей;
 3. Розвиток самостійності учнів у навчально-пізнавальній діяльності і подолання формалізму в оцінюванні рівня навченості та визначення ефективності навчальної праці вчителя.

 

 

 

Управління закладом освіти

У 2021-2022 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики у галузі  освіти,  створення належних умов для навчання та виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження новітніх освітніх технологій навчання, всебічний розвиток учнів.

          Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню освітнього процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

В  освітньому  закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність  закладу освіти. Адміністрація закладу постійно користується матеріалами   сайтів Міністерства освіти і науки України,  відділу освіти Плахтіївської сільської ради, сайтами Одеського департаменту освіти та КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами. Створено сайт  Плахтіївського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 – гімназія. Усі новинки, нформації, плани, правила поведінки у школі, уся інформація необхідна для учнів, вчителів висвітлюється на сайті.

        Контроль - це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом освітнього процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, поведінки, тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами  підсумкових контрольних робіт  адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

  Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи.  Дуже хочеться створити такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. Переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей - шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом.    

            Протягом року проводилося вивчення стану викладання української мови та літератури,  географії, образотворчого мистецтва, початкових класів.

          Матеріали за результатами перевірки були узагальнені наказом по школі, прийнято рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки, намічені заходи щодо підвищення результативності роботи педагогів.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу як:   батьківський комітет, піклувальна рада школи.

 

Аналіз структури і мережі школи за 2021/2022 навчальний рік. Збереження контингенту.

Інтеграція України до світового та європейського освітнього простору передбачає необхідність перегляду деяких підходів до навчання та виховання учнівської молоді, аналізу чинників, що гальмують підвищення якості навчання, права на рівний доступ до загальної середньої освіти, формування життєспроможності особистості. Пріоритетними стають особистісно орієнтований, компетентнісний підходи, які покликані підготувати особистість, спроможну бути активною, здатною осмислено зберігати, самостійно відтворювати власну життєдіяльність, досягти життєвого успіху.

Першочерговим завданням  закладу освіти є задоволення потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів.              

          На початок 2021/2022 навчального року у школі навчалося 170 учнів, на кінець – 165 учнів. Прибуло за рік 3, вибуло – 8. Аналізуючи перехід учнів до інших закладів освіти, необхідно відзначити, що основною причиною переходу є зміна місця проживання сім’ї та навчання. В школі    вчилися 2 учні (4 та 7 класи) із числа внутрішньо-переміщених осіб.  

 Спостерігається вплив демографічної ситуації на контингент учнів. Загальне зменшення кількості дітей на території обслуговування школи вплинуло й на мережу. Усі діти шкільного віку охоплені навчанням, здійснюється контроль за проведенням обліку дітей шкільного віку: будинки території обслуговування закріпленні за вчителями, збираються довідки-підтвердження про навчання, перевіряються списки дітей шкільного віку, складаються відповідні звіти за встановленою формою.

Простежуючи динаміку, з’ясовано, що учнівський контингент у зв’язку з низькою народжуваністю у попередні роки, особливостями заселення території обслуговування школи, зменшується.  

          Укомплектовано 11 класів.  Середня наповнюваність класів – 15,4 учні. Школа І ступеня – 4 класи, школа ІІ ступеня – 5 класів, школа ІІІ ступеня- 2 класи.

Основними заходами щодо збереження контингенту учнів у 2021/2022 навчальному році були:

 • Організація обліку дітей і підлітків на території обслуговування.
 • Спільна робота з ДНЗ;
 • Контроль відвідування учнями навчальних занять;
 • Організація роботи з підготовки дошкільників до навчання в школі.

У 2022/2023  навчальному році планується функціонування 11 класів, у них очікується 161 учень.

Усі класи  – з українською мовою навчання. Поглиблене вивчення – відсутнє; профіль навчання – української філології (обраний за бажанням дітей та батьків, враховуючи матеріальну базу школи та наявність кадрів).

 

2021/2022 навчальний рік був складним і напруженим у зв’язку з війною та введенням віськового стану. Освітній процес в Плахтіївському ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 – гімназія з 24 лютого здійснювався з   використанням дистанційних форм навчання. Педагогічними працівниками в роботі використовувалися освітня платформа G-suite for Education, а також  Learningapps, Guizalize, Kahoot.it,  Viber, електронна пошта та інше. Всі вчителі закладу проводили свої уроки через відеокоеференції з використанням Klass-Meet. Програми з усіх предметів виконані.

У школі здійснюється проведення профорієнтаційної роботи з учнями; проводиться роз’яснювальна робота з батьками, учнями щодо організації профільного навчання, допрофільної підготовки, формування шкільної мережі;   участь у Днях відкритих дверей навчальних закладів.

У школі створено всі умови для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття якісної базової та повної загальної середньої освіти, для формування гармонійно розвиненої особистості, збагачення здібностей кожного учня.

Виходячи з вищезазначеного, завдання педколективу щодо охоплення учнів навчанням наступні:

 • Продовжити профілактичну та роз’яснювальну роботу з батьками щодо відвідування учнями навчальних занять,
 • Продовжити роботу зі службою сім’ї та молоді, з комісією у справах неповнолітніх, залучати їх до проведення роз’яснювальної, профілактичної роботи правознавців.
 • Адміністрації, класним керівникам, учителям, батьківському комітету класів систематично контролювати відвідування учнями навчальних занять, продовжити практику розгляду даного питання на засіданні педрад, шкільній лінійці та вести індивідуальну роботу з батьками учнів, які часто пропускають навчальні заняття.

 

 

Кадрова політика

Відповідно до ст.45 Закону України «Про загальну середню освіту» кадрове забезпечення школи здійснюється в повній відповідності зі штатним розписом та навчальним планом.

Кадрова політика спрямована на створення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя, підвищення його кваліфікаційного рівня.

У 2021/2022 навчальному році освітній процес у школі забезпечували 23 педагога. З них:

     Кваліфікаційні категорії:

 • 13 осіб – «спеціаліст  вищої категорії»;
 • 5 осіб   – «спеціаліст  І категорії»;
 • 2 особи – «спеціаліст  ІІ категорії»;   
 • 3 особи – «спеціаліст» 

Педагогічні звання:

 • 1 особа – Заслужений Учитель України;
 • 3 особи -  «учитель-методист»;
 • 8 осіб -   «старший учитель.

Забезпеченість  школи педагогічними кадрами відбувалася за рахунок штатних працівників та 3 сумісників

          Основними мотивами розстановки педагогічних кадрів є

 • наступність в роботі вчителя;
 • його педагогічний досвід і кваліфікація

Освітній та кваліфікаційний рівні педагогічних працівників, практичний досвід педагогічної роботи колективу обумовлюють високий рівень працездатності, що є головною умовою реалізації державної політики  в галузі освіти й упровадження  інноваційних ідей розвитку закладу освіти.

 96 % педагогів мають вищу освіту. 100% педагогів володіють державною мовою та інформаційно-цифровими  технологіями.

  Розподіл навчального навантаження між учителями проведено на засіданні тарифікаційної комісії відповідно до фаху та кваліфікації.

  При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті якості, працездатність, інші характеристики. Кадрова політика спрямована на створення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя, підвищення його кваліфікаційного рівня.

 

Атестація педпрацівників

Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педкадрів відіграє атестація, яка сприяє моральному та матеріальному заохоченню педагогічних працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих вчителів у практику навчання та виховання учнів.

Атестація вчителя розглядається адміністрацією навчального закладу як вагомий елемент внутрішкільного контролю і крок до якісної освіти та здійснюється відповідно до нормативних документів. Атестація педагогічних працівників  Плахтіївського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 - гімназія у 2021/2022 навчальному році здійснювалася відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.2010  № 1255/18550 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2013 р. за № 1417/23949

За перспективним графіком проходження атестації у 2021/2022  навчальному році атестувалися 5 учителів і вихователь ДНЗ.   

Усі педпрацівники, що атестувалися,  ознайомлені з нормативними документами щодо атестації, питаннями професійної діяльності, які будуть вивчатися членами атестаційної комісії. У закладі освіти було поновлено стенд з питань атестації.

Планування й організація роботи з атестації базувалися на основних принципах, головними з яких є особистісно орієнтований підхід до вчителя, який атестується, гуманність і демократичність взаємин шкільної адміністрації й педагогів, що забезпечує відкритість і колегіальність при проведенні атестації.

В період атестації вчителями на високому науково-методичному рівні були проведені відкриті уроки та виховні заходи. Результати атестації такі:

 • атестовано на відповідність посаді та порушено клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня при відділі освіти Плахтіївської сільської ради про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» про відповідність раніше присвоєного педагогічного звання  «Учитель-методист»

-    Кошельник Вірі Володимирівні - вчителю української мови та літератури, зарубіжної літератури;

 • атестовано на відповідність посаді та порушено клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня при відділі освіти Плахтіївської сільської ради про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» про відповідність раніше присвоєного педагогічного звання  «Старший вчитель»
 •     Назаренко  Наталі Миколаївні   -  вчителю географії та природознавства;
 • атестовано на відповідність посаді та порушено клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня при відділі освіти Плахтіївської сільської ради  про присвоєння кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»  
 • Саламасі Марині Анатоліївні – вчителю початкових класів;
 • атестовано на відповідність посаді та підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»:

-   Рябошапці Людмилі Василівні – вчителю початкових класів.

-   Бардай Тетяні Іванівні – вихователю Плахтіївського ЗДО (ясла-садок) №1.

 • атестовано на відповідність посаді та присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»:

-   Гетманченку Олегу Михайловичу – вчителю початкових класів та англійської мови.

Результати атестації продемонстрували обізнаність вчителів в питаннях  чинного законодавства в галузі освіти, навчально-методичного забезпечення предмету, який викладається, ведення шкільної документації, психолого-педагогічної та методичної літератури, нових освітніх технологіях та методиках  щодо організації освітнього процесу.   Підсумки атестації педагогічних працівників школи у 2021/2022 навчальному році відображено у наказі «Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2022 році».

В закладі створені умови для організації методичної роботи, впровадження інноваційних технологій, консультаційна допомога вчителям.

Виходячи з вимог сьогодення, педагогічний колектив   ефективно працює над впровадженням інноваційних технологій  навчання та виховання, а саме: технології особистісно зорієнтованого навчання, компетентнісного навчання, рівневої диференціації, розвитку критичного мислення, інформаційно-цифрових  технологій навчання, ігрових технологій, проектних технологій.

Колективом школи опрацьовано велику кількість науково-методичної літератури з метою ознайомлення з сучасними підходами до роботи в Новій українській школі. Постійно проводиться консультаційна робота в межах шкільних методичних комісій.

 

Підвищення кваліфікації

Протягом кількох останніх років, працюючи відповідно до Закону «Про освіту», наша школа наполегливо прагне досягти гуманістичного характеру освіти, підпорядкування його цілей, змісту організації вільного розвитку особистості учня. Сьогодні педагоги вчаться бачити в дитині неповторну індивідуальність, формування якої в кожному окремому випадку є особливим завданням. Освіта набуває особистісно орієнтованого компетентнісного характеру. ЇЇ завдання – виховати творчу людину, яка надалі сама продовжить процес виховання шляхом самовиховання та самовдосконалення.

Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи.

Всі вчителі школи пройшли курси підвищення кваліфікації на базі КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»  та Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

       Ефективність проходження курсової підготовки полягала у забезпеченні взаємодії всіх систем безперервного підвищення кваліфікації, розкриття  вчителям  шляхів використання теоретичних знань у їхній практичній діяльності, а також інтенсифікації самостійної роботи над підвищенням професійної кваліфікації. 

З метою саморозвитку та самоосвіти   педагоги закладу освіти брали участь в он-лайн вебінарах та конференціях освітніх порталів, за що отримали свідоцтва та  успішно оволоділи знаннями щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій  на уроках  у освітньому  процесі.

Задача роботи з педагогічними кадрами полягала у забезпеченні безперервної освіти педагогічних працівників, підвищенні їх професіоналізму, освітнього загальнокультурного рівнів, удосконаленні науково-методичного, інформаційного забезпечення педагогічної діяльності. 

 

Методична робота

Організація методичної роботи та її результативність в освітньому закладі відповідає законодавству, інструктивно-нормативним документам про роботу освітніх закладів.

Її зміст спрямований на підвищення рівня теоретичної підготовки кожного вчителя, активізацію творчого потенціалу педагогічного колективу, засвоєння й упровадження в шкільну практику прогресивних технологій навчання та виховання, перспективного педагогічного досвіду, підвищення результативності педагогічної праці шляхом проведення наступних заходів:

 • Засідання педагогічних рад
 • Проведення науково-практичних семінарів
 • Організація та проведення предметних тижнів
 • Проходження курсів підвищення кваліфікації педагогів
 • Участь у конкурсах фахової майстерності
 • Організація самоосвітньої діяльності, атестація педагогів
 • Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду

 

Структура методичної роботи школи складається із взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів:

 • педагогічна рада визначає основні напрямки та завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних питань діяльності школи;
 • шкільні методичні комісії спрямовують і координують діяльність педагогів конкретного циклу предметів, аналізують результативність роботи в межах своєї компетенції, визначають проблемні кола в професійній діяльності та шляхи їхнього розв’язання .

У школі працює чотири методичні комісії. На належному рівні планується та проводиться робота методичної комісії вчителів початкових класів (керівник Тищенко Л.І.), вчителів  гуманітарного циклу (Потицька  А.І.), вчителів природничо-математичних наук (Пономаренко Н.С.), класних керівників (Рябошапка Л.В.), колективи яких пов’язують свою роботу із загальною шкільною проблемою, вивчають і впроваджують сучасні технології навчання, проводять на високому та достатньому рівнях предметні тижні, відкриті уроки, позакласні заходи.

На запланованих засіданнях методичних комісій були обговорені такі організаційні питання:

 • Зміни в навчальних програмах;
 • Впровадження нового Державного стандарту початкової, середньої та старшої школи;
 • Концепцію «Нова українська школа»;
 • Закон України «Про освіту»;
 • Положення про сертифікацію педагогічних працівників,
 • Типових освітніх програм для  1-2,  3-4 класів.
 • Забезпечення наступності в роботі ДНЗ-початкової школи-основної школи;
 • Підготовка та проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, завдань державної підсумкової атестації.

Працюючи у методичних комісіях, педагоги школи дійшли думки, що  вчитель сьогодні повинен бути організатором, який спрямовує учнів  на розв’язання навчальних завдань. Якби активно не прагнув учитель викладати свій предмет, якщо при цьому він не забезпечить активну діяльність учнів, її мотивацію й організацію, процес навчання фактично не функціонуватиме в зв’язку з відсутністю дидактичної взаємодії між учителем та  учнем. Чим різноманітнішою є навчальна діяльність, тим більшою розвивальною функцією наповнюється навчання. Тільки за таких умов можна досягти компетентності учнів як інтегрованого результату учіння. Над чим наш педагогічний колектив працює останні роки.

       Недоліками в роботі методичних комісій є відсутність систематичної індивідуальної роботи з учнями низького рівня навченості й недостатня робота зі здібними учнями, не завжди враховуються психологічні особливості дітей. Не на належному рівні проводилася робота щодо залучення учнів до роботи в МАН. Проблемою залишається те, що не всі вчителі залучають дітей до участі в олімпіадах.  Це вказує на недостатню роботу вчителів щодо формування ключових та предметних компетенцій, а як наслідок - невміння   учнів соціалізуватися в сучасному середовищі. Тому варто надалі приділити увагу комплексному процесу засвоєння учнем певної системи знань, норм і цінностей, які дозволять йому бути повноправним членом  суспільства.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання, вищу та першу кваліфікаційні категорії. Вони є керівниками шкільних методичних об’єднань,  наставниками молодих вчителів. За їх активної участі проходять предметні тижні.

У 2021/2022 навчальному році  освітній процес було спрямовано на інтелектуальний, соціологічний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.

Шкільна документація з методичної роботи ведеться своєчасно, українською мовою, відповідно до нормативних вимог. Вчителі мають змогу користуватися цією документацією.

Адміністрація школи постійно здійснює керівництво методичною роботою і контроль за її проведенням.

Продовжує свою роботу в глобальній мережі Інтернет сайт школи, де  учителі, учні, батьки та гості сайту мають можливість систематично знайомитися із подіями, які відбуваюся у школі, різноманітними інформаційними матеріалами (відділу освіти, Департаменту освіти, Міністерства освіти і науки України та ін.).

З метою розвитку інтересу до знань, навчальних предметів у школі проходять предметні тижні, але слід зазначити, що з минулого навчального року якість їх  проведення знизилася.

Наприкінці навчального року адміністрацією школи були прове­дені співбесіди з кожним вчителем про результати роботи у навчаль­ному році та планування роботи на наступний навчальний рік.

 Недоліками в організації методичної роботи є відсутність у мето­дичному кабінеті школи технічних засобів навчання, аудіо-, відеоте­ки кращих освітянських доробок школи, району, області.

  

 

Реалізація комплексної програми „Обдаровані діти”

Від природи     діти допитливі   й сповнені    бажання вчитися.  У    кожної дитини    є здібності й таланти, але для того, щоб  вони  могли    розвинутись  необхідне    розумне  керівництво   з  боку  школи, родини    й  позашкільних  заходів. Усе   це   ланки   однієї системи,  що  здатні  розвивати    в  дітей  рухливість   і  гнучкість   мислення, учити  дітей   розмірковувати, творчо  підходити  до  розв’язання   проблем; не  зубрити, а  мислити, самостійно  робити  висновки  і в  результаті    отримувати   задоволення   від  навчання.     

  Обдарована дитина -   це дитина, яка вміє  розв’язати  всі  свої  проблеми    самотужки, знає  для  чого  живе, може  знайти  вихід  із  будь – якої  ситуації, творчо   мислить, фантазує, спрямовує   всю  свою  енергію   на  розвиток  творчих  ідей.

  Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.09.2021 № 914 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році» згідно плану роботи школи, з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу, створення належних умов для виявлення та підтримки талановитої молоді, розвитку її інтересів, схильностей та природних обдарувань у школі була спланована та проведена значна робота та налагоджена система роботи з обдарованими учнями, що забезпечило участь найбільш обдарованої учнівської молоді у І-ІІ-ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад, у конкурсах різноманітного спрямування як на шкільному, так і на рівні громади та області.

Шкільна програма роботи з обдарованими дітьми була спрямована на реалізацію програми «Обдарована молодь», державних стратегій та основних завдань, викладених у цій програмі, розв’язання проблем, пов’язаних з пошуком, навчанням, вихованням та розвитком обдарованої молоді, забезпечення її соціально-педагогічної підтримки, гарантованою державою.

У системі роботи з обдарованими школярами в школі визначені такі важливі моменти:

 • створення оптимальних умов для всебічного розвитку здібної та обдарованої дитини;
 • співтворчість учителя й школяра на науково-дослідницькій основі;
 • висока ефективність уроку в школі;
 • інтенсифікація навчання, запровадження інноваційних педагогічних та інформаційних технологій;
 • співпраця з батьками, громадськістю;
 • постійний психологічний супровід розвитку креативності;
 • індивідуальна робота з обдарованими та здібними школярами;
 • стимул як засіб активізації розвитку обдарованості та співпраці з цією категорією школярів.

     У 2021-2022 н.р. школа продовжила реалізацію підвищення якості освітнього процесу на основі плідної співпраці учнів та вчителів, метою якої є:

- реалізація новітніх підходів до особистісного розвитку учнів в сучасній школі;

- розвиток в учнів життєвих компетентностей;             

- вдосконалення професійної майстерності вчителів щодо використання активних методів навчання і виховання.

У роботі з обдарованими дітьми в школі  впроваджуються  різні форми і методи роботи для визначення рівня обдарованості учнів та готовності вчителів і батьків до співпраці з ними (анкетування, опитування, спостереження співбесіди, індивідуальні бесіди, збори різного характеру, в тому числі і батьківські). 

 У І етапі (шкільному) Всеукраїнських предметних олімпіад прийняли участь 53 учні школи:

- з української мови та літератури 8 учнів

- з англійської мови 2 учні

- з німецької мови 1 учень

- з математики 11 учнів

- з історії 3 учні

- з географії 8 учнів

- з біології 11 учнів

- зфізики 16 учнів

     У ІІ етапі прийняли участь 17 учнів.

Переможцями ІІ етапу стали:

 1. З української мови та літератури: Чемерис Ксенія (8 клас) - ІІІ місце, вчитель Лихо Т.І.
 2. З географії: Тищенко Дмитро (8 клас) – І місце, Приймаченко Дарина (9 клас) і Кравченко Карина (11 клас) – ІІ місце, вчитель Назаренко Н.М.
 3. З англійської мови: Кравченко Карина (11 клас) – ІІ місце, вчитель Бондаренко О.А.
 4. З історії: Приймаченко Дарина (9 клас) – ІІ місце, вчитель Харланова Н.Т.
 5. З фізики: Талавіра Денис (9 клас) і Тищенко Дмитро (8 клас) – ІІ місце, вчитель Димура Т.П.

Цьогоріч в Україні пройшов ХІІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Т.Г.Шевченка. Переможцями ІІ етапу стали:

- Василькін Максим (6 кл.) ІІІ місце;

- Саламаха Єлизавета (7 кл.) І місце;

- Острова Марія (9 кл.) ІІІ місце.

Саламаха Єлизавета посіла І місце в ІІІ (обласному) етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т.Г.Шевченка, вчитель Кошельник В.В.

 Відбувся ХХІІ Міжнародний конкурс з української мови ім. П.Яцика. Переможцями ІІ етапу конкурсу стали:

- Сухарська Діана (3 кл.) ІІ місце;

- Талавіра Ніка (4 кл.) ІІІ місце;

- Саламаха Єлизавета (7 кл.) ІІ місце;

- Приймаченко Дарина (9 кл.) ІІІ місце.

    На спортивних змаганнях з легкоатлетичного кросу за програмою спартакіади школярів в межах Плахтіївської ТГ:

І місце посіла Корнієвська Анастасія (9кл.);

ІІ місце посіли: Малоіван Іван (10 кл.), Чемерис Ксенія (8кл.);

ІІІ місце посіли: Димура Надія (8кл.), Іванько Ілля (9кл.), Христюк Олександр (10кл.).

 Для виявлення талантів, розвитку творчих можливостей дітей у   закладі освіти проводяться різноманітні конкурси, фестивалі, екологічні акції, де кожна дитина може проявити свої здібності і можливості.

Так у жовтні проходив конкурс виставка досягнень юних натуралістів «Щедрість рідної Землі», в якому  учні 1-11 класів підготували свої роботи, кращі доробки були представлені на районний конкурс, де маємо такі результати:

І місце посіли:  Костякіна Софія (2 кл.), Прачук Єлизавета (1 кл.), Талавіра Ніка (4 кл.)

          ІІ місце посіла:  П’ястковська Олександра (6 кл.)

          ІІІ місце посіли : Димура Артем (2 кл.), Ляшенко Іван (2 кл.)

 Уконкурсі «Ялинка», «Новорічна композиція». «Український сувенір» посіли призові місця такі учні:

І місце посіли:  Костякіна Софія (2 кл.), Прачук Анастасія (3 кл.), Журавльов Олександр і Журавльова Катерина (3 кл.)

          ІІ місце посіла:  Антіпова Поліна (1 кл.), Деніченко Аріадна (1 кл.), Подуст Іван (1кл.), Талавіра Ніка (4 кл.), Пономар Максим (5кл.)

          ІІІ місце посіли :  Тищенко Дмитро (8кл.),  Пономар Назар (2 кл.), Сухарська Діана (3кл.), Сопотян Ніка та Сопотян Артем (6кл.)

Враховуючи, що робота з обдарованими учнями є пріоритетним напрямком,  слід звернути увагу на проблеми, що потребують вирішення. А саме на:

- необхідність покращення системи роботи з підвищення рівня досягнень обдарованих учнів з української мови та літератури, математики, інформатики, трудового навчання;

- незначний відсоток учнів, які беруть участь у Всеукраїнській Інтернет-олімпіаді;

- відсутність роботи МАН.

Аналіз успішності учнів

Вся робота школи була спрямована на впровадження та реалізацію Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», Національну доктрину розвитку освіти в Україні. Наприкінці ІІ семестру проаналізовано досягнення при засвоєнні програмового матеріалу з предметів інваріантної складової. Учні школи закінчили 2021/2022 навчальний рік  з такими підсумками.

59 учнів 1-4 класів оцінені вербально

 

Клас

Кількість учнів

Рівень досягнень

Якість знань

Високий

Достатній

Середній

Низький

5

19

2

7

10

-

44%

6

13

2

3

8

-

38%

7

17

1

8

8

-

53%

8

17

2

5

10

-

41%

9

16

4

3

9

-

44%

10

11

-

3

8

-

27%

11

12

1

5

6

-

50%

 

У школі активно запроваджуються інноваційні технології. Але  більшість школярів  не справляються із завданнями  високого та достатнього рівнів, які передбачають практичне застосування  теоретичних знань: проаналізувати певні явища та задачі, порівняти та оцінити суперечливі думки в  тій чи іншій галузі, узагальнювати та логічно мислити, викладати та відстоювати власну точку зору. Отже, над цим варто працювати далі.

Відповідно до Законів України «Про повну загальну середню освіту» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в сфері освіти» від 24 березня 2022 року №2157-ІХ, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 « Про введення воєного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ « Про введення воєного стану в Україні», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року №338-р «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації», пункту 3 розділу 1 , пункту 6 розділу ІV Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року №1369, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за /№ 8/32979, наказом Міністерства освіти і науки України від 28.02.2022 № 232 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2021/2022 навчальному році» та відповідного наказу відділу освіти, культури, молоді та спорту Плахтіївської сільської ради від 05 квітня 2022 року «Про звільнення від проходження  ДПА учнів, які завершують здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти  у 2021/2022 навчальному році»    було звільнено у 2021/2022 навчальному році від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти. Випускники 11 класу звільнені від обов’язкового проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО, зберігаючи право пройти  мультипредметний тест.

 

Робота з батьками

Звичайно,  школа постійно потребує підтримки батьків. На жаль,  деякі батьки залишаються  тільки спостерігачами, а то і взагалі перекладають свої обов’язки на школу. Причиною є не тільки матеріальне становище багатьох сімей, а й соціальні проблеми й не бажання допомагати своїм дітям. В школі постійно ведеться просвітницька робота з батьками. А саме:

-  батьківські збори (4рази  на рік з окремої теми);

- загальношкільні збори - 2 рази на рік,

- індивідуальна робота та ін...

         Виховання учня в школі і сім’ї - щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра.   Класні керівники протягом  навчального року проводили батьківські збори, анкетування батьків та учнів, постійно підтрмують зв’язок в створених класних групах Вайбер.

       Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у освітньому процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, родинних свят.

   

Робота соціального захисту учнів

Кожний класний керівник 1-11-х класів на початку вересня сформував базу даних учнів класу – «соціальний паспорт класу» у якому зазначив категорії дітей, які потребують максимальної уваги, зокрема:

 -    5 дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають під опікою,

 -    3 дітей з інвалідністю;

 -    4  дитини, учасників АТО.

За даними соціальних паспортів класів було складено соціальний паспорт школи та соціальний паспорт пільгових категорій. Тобто сформовано окремі списки за визначеними формами дітей та сімей, які підлягають соціальному захисту.

Одним із пріоритетних напрямків в роботі був соціальний супровід  дітей, позбавлених батьківського піклування. Робота з зазначеною категорією передбачала тісну співпрацю з опікунами та самими дітьми в двох аспектах: захист соціальних,  майнових та житлових прав, формування повноцінної особистості дитини, соціалізованої до самостійного дорослого життя.

  Практичним психологом надавалася допомога сім’ям, де виховуються діти пільгових категорій. Проводяться наради, де обговорюються питання допомоги дітям пільгових категорій.    

Для повної і продуктивної роботи з соціального захисту дітей пільгових категорій була чітко налагоджена робота класними керівниками на всіх ланках освітнього процесу: від школи І ступеню до школи ІІІ ступеню. Саме педагогічна компетентність і небайдужість класних керівників дала змогу  вдало і правильно реагувати на ті правові та соціальні питання, які виникали у дітей будь-якої категорії.

 

 

Відвідування  учнями  школи

На виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти у закладі освіти, удосконалення постійного контролю за охопленням на¬вчанням і вихованням учнів, важливим завданням є контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.

 Протягом  2021-2022 навчального року на постійному контролі перебувала шкільна документація (книги обліку відсутніх, класні журнали, медичні довідки, письмові пояснення батьків щодо причин відсутності дітей на уроках), проведено рейд контролю за відвідуванням.

 Щоденно ведеться контроль за відвідуванням учнями школи: вчителями-предметниками на уроках, класними керівниками на сторінках Зведеного обліку відвідування в класних журналах (відповідно до Вказівок до ведення журналу) та журналі «Облік відвідування учнями школи», в якому на першого уроці заступник директора з ВР  записує прізвище відсутніх учнів.  Адміністрацією школи вивчається питання відвідування, аналізується в наказах, на педрадах

Членами учнівського самоврядування та черговими вчителями проводилися рейди по виявленню учнів, які систематично запізнюються на уроки, втікають з них. З учнями та їх батьками, які систематично запізнюються на уроки або відсутні 1-2 уроки без поважних причин, проводяться роз'яснювальні бесіди про неприпустимість безпричинних пропусків уроків.

Класний керівник збирає матеріали, які засвідчують причину пропуску уроків: пояснювальні записки від батьків, довідки з лікарні та поліклініки.

Питання відвідування учнями школи розглядалося на батьківських зборах, педагогічній раді та  раді профілактики.

Аналіз відвідування учнями занять  2021-2022 навчальний рік  показав, що пропуски занять у старшій ланці значно вищий, ніж середній.    

  Аналіз відвідування учнями занять у 2021-2022 н.р. показав, що більша частина учнів  пропускали заняття з поважних причин.

З метою якісного відвідування учнями школи потрібно:

- Активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації учнів до навчання.

- У    кожному    конкретному    випадку    відсутності    учнів    на уроках   невідкладно   з'ясовувати   причину,    встановлювати місце перебування  дитини. Інформувати батьків або осіб, які їх замінюють.          

- На класних батьківських зборах проаналізувати відвідування учнів та рекомендувати батькам систематично інформувати класних керівників про необхідну відсутність їх дитини на занятті. Батьки  відповідальні за навчання, виховання і розвиток дітей, а тому зобов'язані забезпечувати відвідування учнями уроків у навчальних закладах.

   - Проводити аналіз психологічного клімату    в    учнівських колективах.

- Проводити   анкетування,  індивідуальні   бесіди, корекційну роботу  з  учнями, схильними до пропусків уроків без поважних причин.        

-Активно  використовувати педагогічний потенціал батьківських комітетів та громадських організацій для впливу на учнів, які 6ез поважних причин пропускають навчальні заняття, їх батьків або осіб, які їх замінюють.  

- У випадку, якщо учень систематично або тривалий час не відвідує школу без поважних причин, залучати до виховної роботи з ним службу у справах неповнолітніх.

 

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час  освітнього процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій освітнього процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час освітнього процесу в закладі освіти знаходиться під щоденним контролем адміністрації школи.

Відповідальна за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності – заступник директора з навчально-виховної роботи Ляшенко Г.І.

На початок 2021/2022 навчального року були проведені випробування спортобладнання, стан споруд на спортивному майданчику, справність кріплення воріт та оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах та шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, паспорт санітарно-технічного стану школи.

У наказі по школі «Про розподіл обов’язків» передбачено відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу та в позаурочний час,

попередження дитячого травматизму, відповідальних за електрогосподарство в школі.

На 01.09.2021 року всі педагогічні працівники школи надали медичні книжки з дозволом приступити до  роботи. Питання охорони праці обговорюються на засіданнях педрад  та на нарадах при директорі. Запасні ключі від усіх шкільних приміщень у завгоспа школи.

 Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час літніх канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці обговорювалися на класних годинах в останій тиждень навчального року.

Станом на вересень кожного року всі учні школи проходять медичний огляд лікарями-фахівцями, що підтверджується медичними довідками. Щомісячно учні 1-11 класів проходять перевірку на педикульоз. Захворювання педикульозом в школі немає. 

Будівля школи та приміщення закладу, забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежною шафою, яка укомплектована згідно вимог, ящиком  з піском тощо). Вогнегасники наявні, перезаряджені,  розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження.

По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії.

Згідно санітарних, пожежних норм і правил, школою отримані Паспорт готовності школи до нового навчального року, акт опору ізоляції та контуру заземлення.

Відповідно до Закону України “Про охорону праці” і Кодексу законів про працю України розроблено і затверджено посадові інструкції з охорони праці для всіх працівників школи. Проведено інструктажі з працівниками і учнями з техніки безпеки. Проведено вступні інструктажі  з охорони праці. Проведено первинні інструктажі  з охорони праці на робочому місці.

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями.   У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися  на нарадах при директорові.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом із тим ще залишаються показники травматизму дітей на уроках фізкультури, перервах. У школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, ведеться відповідна робота з учителями.

 

 

Інформатизація овітнього процесу

          Відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти», Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, пріоритетними напрямками діяльності закладу освіти в 2021/2022   навчальному році щодо впровадження нових освітніх технологій були:

•        використання інформаційних та комунікаційних мультимедійних  технологій в освітньому процесі;

•        формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;

•        удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу;

•        оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних технології в управлінській діяльності;

•        використання інформаційних технологій для розвитку дистанційного навчання.

Головною метою закладу освіти є надання нового підходу до інформатизації системи освіти, що передбачає виконання наступних складових:

- створення умов для оволодіння учнями та вчителями сучасними інформаційними і комунікаційними технологіями;

- підвищення якості навчання завдяки використанню інформаційних ресурсів Internet;

- інтенсифікація освітнього процесу й активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів;

 

- підвищення ефективності управління   закладом освіти.

В школі використовується програма «КУРС: Школа», яка зареєстрована (Свідоцтво ВР № 01110 от 07.08.2009) та схвалена (№ 14/18-1597 від 23.04.2010) Міністерством освіти та науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах. Наша школа приєдналася до єдиної бази даних закладів загальної середньої освіти.

На виконання ст.30 Закону України «Про освіту» - «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти» створена нова сторінка на офіційному сайті школи, де розміщуються  матеріали для публічного ознайомлення. 

В закладі освіти за допомогою мобільного додатку Viber  створено групу «Вчителі закладу освіти», «Батьки школи», де в терміновому порядку надходять всі необхідні матеріали про педагогічні новини в освіті та шкільні проблеми   доводяться до відома батьків.

У своїй діяльності комп’ютер використовують директор, секретар-друкарка, заступники директора, практичний психолог, педагог-організатор, бібліотекар, медична сестра, завгосп.  Кваліфікація користувачів задовільна. Діловодство ведеться українською мовою із застосуванням технології електронної підготовки, друку та збереження документів. Працює електронна пошта. Форми статистичної звітності підготовлені програмними засобами.  Ведеться база даних у програмному комплексі «Курс: Школа».

          Що стосується безпосередньо  освітнього процесу, то комп’ютеризація і інформатизація закладу на сьогодні задовольняє потреби освітнього процесу не в повному обсязі. У школі функціонує  1  комп’ютерний клас, мультимедійне обладнання в  1-4 класах, а також кабінети географії, біології, української мови та літератури, зарубіжної літератури. Всі комп’ютери підключено до мережі Інтернет.

          Процес впровадження ІКТ-технологій в освітній процес у цьому навчальному році значно активізувався. Більшість учителів протягом року провели ряд уроків з використанням інформаційних технологій. Організовано обмін досвідом із використання комп’ютерних технологій шляхом відвідування уроків більш досвідчених колег, проведення навчальних занять з ІКТ. 

          При вивченні окремих тем учні отримували домашні завдання,  у ході виконання яких використовувався комп’ютер. Активно використовувались комп’ютерні технології при проведенні предметних конкурсів. Більшість позакласних заходів проводилися із використанням комп’ютерних презентацій.

 

Діяльність шкільної бібліотеки

 Бібліотека закладу освіти є його обов’язковим структурним підрозділом. Завідувач бібліотекою Пономаренко М.А.

Діяльність шкільної бібліотеки   у Плахтіївському ЗЗСО І-ІІІ ступенів№2 – гімназія була спрямована на виконання завдань, які висуває перед нею перебудова всіх складових компонентів сучасної школи.  

Протягом навчального року бібліотекарем  надавалася допомога педагогічному  колективу у доборі методичної та художньої літератури для проведення  відкритих уроків та різноманітних заходів. 

Всю роботу бібліотека проводить згідно річного плану. Для забезпечення читачів літературою, необхідною для освітнього процесу, постійно вивчаються читацькі потреби. В цьому напрямку проводяться індивідуальні бесіди з учнями школи для вивчення їх інтересів та інформаційних потреб, бесіди з вчителями, ознайомлення із новою навчальною, методично, художньою літературою шляхом проведення тематичних виставок.

Проведено  бесіди про роль бібліотеки і культуру читання.

Спільно з педагогічним колективом участь у проведенні предметних тижнів, надаю допомогу в підготовці і проведенні виховних заходів. 

Було оформлено книжкові виставки до знаменних дат року:

 • До Міжнародного Дня миру;
 • До дня української писемності та мови;
 • До дня пам’яті жертв голодомору;
 • До всесвітнього дня боротьби зі СНІДом;
 • До дня соборності України;
 • До дня пам’яті жертв Голокосту;
 • До Дня пам’яті героїв Крут;
 • До річниці небесної сотні;

 Таким чином, зміст роботи бібліотеки школи спрямовані на те, щоб формувати духовний світ дитини і сприяти гармонійному розвитку особистості, яка здатна бути спадкоємцем і продовжувачем прогресивних національних традицій.

 

Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників.

      Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази.

Вчителі   щорічно проходять поглиблений медичний огляд. Працівники їдальні проходять медичні огляди двічі на рік. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка,  які реєструються і зберігаються у  медичної сестри. Порушень   у  проходженні   медичних  оглядів    працівниками  школи     не  виявлялося,  всі  вони  вчасно    його  проходять.

    Щорічно діти також проходять медичне обстеження. За результатами медичного огляду на початку навчального року, відповідно до цих списків видається наказ по школі. З  числа учнів формуються групи  на уроках фізичного виховання   згідно рекомендацій лікаря.

В класних журналах вклеєний окремий  «Листок здоров`я», в якому вказані результати медичного обстеження і рекомендації щодо занять на уроках фізичної культури

   В 2021-2022 навчального року у Плахтіївському ЗЗСО І-ІІІ ступенів№2 – гімназія   медичною сестрою працює Подуст І.В.

Організована робота медичної сестри, заведена відповідна документація.       

 Всі діти мають медичні картки, з відповідними записами про стан здоров’я. Всі вихованці мають щеплення відповідно до календаря щеплень.

  Медичним працівником проводяться антропометричні виміри вихованців 2 рази на рік (восени і навесні), з відповідними записами у журналах. Огляд на педикульоз і  коросту проводився  раз на місяць. Сестра медична систематично контролює проведення фізкультурно-оздоровчої роботи.

 Медичний працівник протягом року здійснював систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов. В приміщеннях Плахтіївського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 – гімназія проводилося щоденне прибирання.

         Медичною сестрою проводилася санітарно-просвітницька робота серед працівників кухні та батьків.

У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню життя і здоров'я дітей»,  де   запланована  певна робота оздоровчого характеру з класом.

 У школі наявний медичний кабінет, який розміщений на другому поверсі закладу. Медичний кабінет своєчасно забезпечується медикаментами.

Учнівські меблі школи відповідають віковим та фізіологічним особливостям учнів. У навчальних кабінетах дошки матові, освітлення закладу і класних приміщень   відповідає санітарним нормам.

 

Організація харчування учнів у навчальному закладі

           Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом  перебування у Плахтіївському ЗЗСО І-ІІІ ступенів№2 – гімназія. Організація харчування учнів закладу регламентується  законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,    Постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021року № 305 «Про затвердження норм  та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», іншими нормативними документами.    

На початку навчального року медичною сестрою  було складено і затверджено    перспективне двотижневе меню, відповідно за яким розробляється щоденне меню.  Розроблена  картотека страв.

Налагоджено контроль за дотриманням на харчоблоці  санітарних  вимог  щодо обладнання, прибирання, миття посуду, видачі готової їжі. Їдальня в належній кількості забезпечена миючими та дезінфікуючими засобами,  проводиться щоденне прибирання з дезінфекцією та генеральне прибирання відповідно до санітарних правил та вимог, посуд миється із застосуванням дозволених миючих засобів. Контроль за роботою їдальні здійснюється адміністрацією школи, батьківським комітетом школи. У шкільній їдальні  наявні усі необхідні журнали (відповідно до нормативних документів з організації харчування). Питання організації харчування періодично заслуховується на  загальношкільних батьківських зборах, засіданнях ради школи, нарадах при директорові.

Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів згідно  системі HACP,  дотримується питний режим.

  Учні  перебувають у їдальні в супроводі чергових учителів.

  Ретельно слідкується  за санітарним станом приміщень їдальні, різноманітністю страв, дотриманням циклічного меню, виконують усі вимоги санітарно – епідеміологічної служби. Меню вивішено на видному місці в обідній залі, у ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів, їх ціна. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Усе обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Усі ємності й інвентар промарковані. На даний час харчоблок необхідно доукомплектувати деяким інвентарем. Стан харчоблоку  задовільний.  Санітарний режим на харчоблоці не порушується. 

Класні керівники систематично пояснюють батькам важливість гарячого харчування для збереження  здоров’я  дитини.  Скарг на роботу їдальні та її працівників не поступало.

 

 

Аналіз  

  фінансово-господарської діяльності школи

У школі створена і функціонує батьківський комітет та піклувальна рада школи, як орган громадського самоврядування.

У школі працює Фонд добровільних батьківських внесків. Рішенням загальних зборів батьків від 30.08.2021 року ( Протокол №1) сума місячного благодійного внеску становить 10 гривень.

Завдяки цьому за звітній період до Фонду надійшло    - 3390 гривень.

Здійснено такі витрати :

 • господарські товари (віси на кухню, диск по бетону, шурупи, цемент, замки до пож. водойми, електроди, крани, відра з кришками, судочки  на кухню, їжаки для чистки котлів, бензин, віники) – 1728 грн.;
 • на обслуговування комп’ютерної техніки (переустановка програми для бухгалтера, заправка картриджів) – 575 грн.;
 • канцтовари (прапори, жовто-блакитні стрічки, папки, файли) – 253 грн.;
 • запчастини до косарки (редуктор, бачок, масло моторне) – 416 грн.
 • послуги нової почти – 418 грн.;

Загальна сума витрат – 3390 грн.

Усі витрати узгоджені на спільних  засіданнях батьківського комітету та піклувальної ради школи.            

 

Умови досягнення головних завдань школи

     Найважливішою умовою досягнення головних завдань школи є комплексне вирішення проблем, пов`язаних зі структурою освіти, її змістом, науково-методичним, фінансовим, матеріально-технічним забезпеченням, а саме:

- розвиток системи освіти як національної (філософія освіти, принципи, зміст);

-  демократизація системи освіти; - орієнтація науково-методичної роботи вчителів на реалізацію Державних стандартів, запровадження передового педагогічного досвіду;

-  створення  оптимальних умов для розвитку інтересів, здібностей, творчості, виходячи із завдань програми «Обдаровані діти»;

- створення в педагогічному колективі умов для креативної діяльності, атмосфери творчості, пошуку нових ідей у модернізації форм, методів і способів освітнього процесу шляхом науково-педагогічного та інформаційного забезпечення;

- подальший розвиток психологічної служби, спрямованої на особистісно орієнтоване навчання і виховання учнів, створення атмосфери творчості та комфорту;

- забезпечення школи сучасним комп`ютерним обладнанням і програмами, автоматизація процесу управління школою;

- вирішення питань про додаткове фінансування школи з метою оновлення навчально-матеріальної бази, придбання програмно-методичного забезпечення, стимулювання найкращих учителів та обдарованих дітей.

Складовими частинами єдиної педагогічної теми є:

В управлінні:

- оптиматизація методичної роботи школи;

- створення оптимальних умов для здійснення педагогічними працівниками результативної самоосвітньої діяльності; 

- підвищення  рівня підготовки та проведення колективних форм роботи з метою подальшого вдосконалення дидактичної компетентності вчителів;

- сприяння підвищенню загального рівня ІКТ-компетентності педагогів; активному впровадженню інноваційних технологій, спрямованих на розвиток особистості дитини та розкриття її інтелектуальних та творчих здібностей; - створення умов для педагогів-початківців з метою адаптації до освітнього процесу;

- розробка ефективної моделі науково-дослідницької  роботи вчителів та учнів.

- забезпечення ефективних умов для особистісного і професійного зростання особистості педагога, досягнення ним вершин розвитку педагогічної діяльності.

У навчанні:

- реалізація принципу наступності у розвитку загальної освіти у зв’язку із запровадженням Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти;

- посилення здоров’язберігаючого аспекту освітнього процесу шляхом активного використання певних технологій;

- управління результатами та якістю навчання;

- удосконалення системи роботи з обдарованим учнями;

- розвиток системи профільного навчання через підготовку дітей до свідомого обрання профілю подальшого навчання, забезпечення диференціації навчання шляхом проведення якісної допрофільної підготовки.

У вихованні:

- виховання потреби здорового способу життя;

- педагогічна підтримка духовного, морального зростання школярів;

- оптимізація співпраці педагогів та батьків школи;

- управління процесом соціалізації учнів;

- розвиток активної розважально-пізнавальної діяльності учнів у позаурочний час;

- соціальний захист та створення оптимальних умов навчання обдарованої молоді; 

- орієнтація виховної діяльності закладу освіти на реалізацію національно-патріотичної складової;

- оптимізація діяльності щодо попередження правопорушень, негативних проявів у молодіжному середовищі;

- активізація правового виховання;

- розвиток фізкультурно-оздоровчого шкільного комплексу. Психолого-педагогічні задачі:

- забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу;

- психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної мотивації співробітників закладу; 

- оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;

Я  можу   стверджувати, що  в  школі  створені  умови  для  учнів, які  бажають   вчитись, які  мають  мотивацію  до  навчання.   Але рівень  знань  учнів  та бажання вчитися  останнім часом знизились, особливо це стосується учнів 7-11 класів.

Висловлюю щиру подяку за співпрацю всім: учителям — за творчість, за любов до своєї професії, батькам, спонсорам та благодійникам — за розуміння, підтримку і сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю, технічному персоналу за їх щоденну працю, за чистоту в  закладі освіти та на території школи.

Звіт

директора школи

НазаренкоН.М.

за 2020-2021н.р.

по Плахтіївському ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 - гімназія

 

 

 

 

На загальних зборах педколективу, батьківського комітету, ради, піклувальної ради та громадськості протокол №2

від 18.05.2021року

Протягом 2020-2021 навчального року колектив Плахтіївського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 - гімназія працював над такими проблемами:

 • Виховання здорової, творчої особистості громадян України, що є носієм національних цінностей;
 • Застосування особистісно зорієнтованих технологій при навчанні учнів в умовах реформування освіти;
 • Розвиток самостійності учнів у навчально-пізнавальній діяльності і подолання формалізму в оцінюванні рівня навченості та визначення ефективності навчальної праці вчителя.

Освіта була і надалі залишається найвищим національним пріоритетом, основою для розвитку особистості, суспільства та держави. Сьогодні вона зазнає суттєвих змін – змінюються пріоритети, структура і зміст освіти, пов’язані із запровадженням компетентнісного підходу до формування змісту та організації освітнього процесу. Тому створення високоефективної системи якісної освіти – це об’єктивна вимога часу.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» від 23.03.2005 р. № 178, на виконання Національної доктрини розвитку освіти (п. 3), наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 р. № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів»,  керівник має щороку звітувати про свою діяльність на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету та ради школи, громадськості. Таке звітування має на меті подальше утвердження відкритої і демократичної державно - громадської системи управління освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності в школі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

В своєму звіті я намагатимуся охопити основні напрямки своєї діяльності, звернути увагу на створення в школі належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти, тому що   ми почали працювати в новій українській школі, головна мета якої – створити таку школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті. Тому наше з вами завдання – створити таку нову школу, до якої приємно ходити учням. У ній -  прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами.

Дух  школи, її кращі  традиції  і здобутки  визначають    педагогічні    колективи  і  їх  виховання. Провідною    фігурою  у  реалізації  завдань, безперечно   виступає  вчитель, який   зобов’язаний  втілювати   в  життя  всі  ідеї, забезпечувати  єдність  виховання  і  навчання  - основного  принципу  школи.

Педагогічний колектив школи в поточному навчальному році проводив послідовну і цілеспрямовану роботу по виконанню завдань, визначених основними законодавчими та нормативними документами освітньої галузі, зокрема пов’язаними з реформою освіти: Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», концептуальними засадами Нової української школи, новим Державним стандартом початкової освіти,  освітніми програмами   закладу освіти, перспективним та річним планом роботи школи, забезпечував оновлення змісту, форм і методів навчання, вдосконалення освітнього  процесу та його результативність.

Працівники школи - це команда, яка  злагоджено працює для досягнення успіху.

Керівник педагогічної команди школи - директор - забезпечує кооперацію зусиль учителів та батьків і відповідає за результати колективної роботи всієї команди. Головним завданням директора є захист прав і інтересів дітей. Головною метою роботи педагогічної родини є досягнення такого рівня розвитку і навченості дитини, який відповідатиме її індивідуальним можливостям.

Основна мета моєї діяльності, як керівника, у 2020/2021 навчальному році:

 • Створення умов для навчання учнів школи, забезпечення реалізації прав громадян на здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти в умовах школи І-ІІІ ступенів;
 • Вдосконалення педагогічної системи школи відповідно до запитів батьків та учнів;
 • Забезпечення функціонування та розвитку школи , підвищення якості освіти та ефективності виховання і розвитку учнів.

Враховуючи вимоги сьогодення, педагогічна діяльність школи спрямована на всебічний розвиток дитини, формування ключових та предметних компетентностей учнів,  утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття потенційних можливостей і здібностей учнів.

         В 2020-2021 навчальному році педагогічний колектив школи продовжив роботу над науково-методичними проблемами:  

 1. Застосування особистісно-орієнтованих технологій при навчанні учнів в умовах реформування освіти;
 2. Виховання здорової, творчої особистості громадянина України, що є носієм національних цінностей;
 3. Розвиток самостійності учнів у навчально-пізнавальній діяльності і подолання формалізму в оцінюванні рівня навченості та визначення ефективності навчальної праці вчителя.

 

 

 

Управління закладом освіти

У 2020-2021 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики у галузі  освіти,  створення належних умов для навчання та виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження новітніх освітніх технологій навчання, всебічний розвиток учнів.

         Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню освітнього процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У  навчальному  закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність  закладу освіти. Адміністрація закладу постійно користується матеріалами   сайтів Міністерства освіти і науки України,  відділу освіти Плахтіївської сільської ради, сайтами Одеського департаменту освіти та КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами. Створено сайт  Плахтіївського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 – гімназія. Усі новинки, нформації, плани, правила поведінки у школі, уся інформація необхідна для учнів, вчителів висвітлюється на сайті.

        Контроль - це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його освітнього процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом освітнього процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, поведінки, тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами  підсумкових контрольних робіт  адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

  Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи.  Дуже хочеться створити такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. Переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей - шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом.    

  У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, звісно  відповідно  їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.

            Протягом року проводилося вивчення стану викладання української мови та літератури,  біології, трудового навчання, фізичної культури та Захисту України.                  

          Матеріали за результатами перевірки були узагальнені наказом по школі, прийнято рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки, намічені заходи щодо підвищення результативності роботи педагогів.

Укомплектованість  закладу   педагогічними  кадрами  протягом  навчального  року  слід  відмітити, як  позитивну. Майже всі   педагогічні   працівники  мають  відповідну   педагогічну  освіту. 

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу як:   батьківський комітет, піклувальна рада школи, профспілковий комітет.

 

Аналіз структури і мережі школи за 2020/2021 навчальний рік. Збереження контингенту.

Інтеграція України до світового та європейського освітнього простору передбачає необхідність перегляду деяких підходів до навчання та виховання учнівської молоді, аналізу чинників, що гальмують підвищення якості навчання, права на рівний доступ до загальної середньої освіти, формування життєспроможності особистості. Пріоритетними стають особистісно орієнтований, компетентнісний підходи, які покликані підготувати особистість, спроможну бути активною, здатною осмислено зберігати, самостійно відтворювати власну життєдіяльність, досягти життєвого успіху.

Першочерговим завданням навчального закладу є задоволення потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів.              

         На початок 2020/2021 навчального року у школі навчалося 164 учня, на кінець – 166 учнів. Аналізуючи перехід учнів до інших закладів освіти, необхідно відзначити, що основною причиною переходу є зміна місця проживання сім’ї та навчання.  

 Спостерігається вплив демографічної ситуації на контингент учнів. Загальне зменшення кількості дітей на території обслуговування школи вплинуло й на мережу. Усі діти шкільного віку охоплені навчанням, здійснюється контроль за проведенням обліку дітей шкільного віку: будинки території обслуговування закріпленні за вчителями, збираються довідки-підтвердження про навчання, перевіряються списки дітей шкільного віку, складаються відповідні звіти за встановленою формою.

Простежуючи динаміку, з’ясовано, що учнівський контингент у зв’язку з низькою народжуваністю у попередні роки, особливостями заселення території обслуговування школи, зменшується.  

         Укомплектовано 11 класів.  Середня наповнюваність класів – 14,2 учнів. Школа І ступеня – 4 класи, школа ІІ ступеня – 5 класів, школа ІІІ ступеня- 2 класи.

Основними заходами щодо збереження контингенту учнів у 2020/2021 навчальному році були:

 • Організація обліку дітей і підлітків на території обслуговування.
 • Спільна робота з ДНЗ;
 • Контроль відвідування учнями навчальних занять;
 • Організація роботи з підготовки дошкільників до навчання в школі.

У 2021/2022  навчальному році планується функціонування 11 класів, у них очікується 165 учнів.

Усі класи  – з українською мовою навчання. Поглиблене вивчення – відсутнє; профіль навчання – української філології (обраний за бажанням дітей та батьків, враховуючи матеріальну базу школи та наявність кадрів).

 

2020/2021 навчальний рік був складним і напруженим у зв’язку з епідемією COVID-19. Освітній процес в Плахтіївському ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 – гімназія здійснювався з урахуванням протиепідемічних та профілактичних заходів. В кінці серпня в школі розроблені інструкції щодо роботи під час пандемії COVID-19, а також алгоритм дій у разі виявлення хворого учня або працівника. Всі учні та працівники суворо дотиримувалися даних інструкцій. Протягом  2020/2021 навчального року частина навчальних занять відбувалась з використанням дистанційних форм навчання. Педагогічними працівниками в роботі використовувалися освітня платформа G-suite for Education, а також Naurok, Telegram, Viber, електронна пошта та інше.

У школі здійснюється проведення профорієнтаційної роботи з учнями; проводиться роз’яснювальна робота з батьками, учнями щодо організації профільного навчання, допрофільної підготовки, формування шкільної мережі;   участь у Днях відкритих дверей навчальних закладів.

У школі створено всі умови для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття якісної базової та повної загальної середньої освіти, для формування гармонійно розвиненої особистості, збагачення здібностей кожного учня.

Виходячи з вищезазначеного, завдання педколективу щодо охоплення учнів навчанням наступні:

 • Продовжити профілактичну та роз’яснювальну роботу з батьками щодо відвідування учнями навчальних занять,
 • Продовжити роботу зі службою сім’ї та молоді, з комісією у справах неповнолітніх, залучати їх до проведення роз’яснювальної, профілактичної роботи правознавців.
 • Адміністрації, класним керівникам, учителям, батьківському комітету класів систематично контролювати відвідування учнями навчальних занять, продовжити практику розгляду даного питання на засіданні педрад, шкільній лінійці та вести індивідуальну роботу з батьками учнів, які часто пропускають навчальні заняття.

 

 

Кадрова політика

Відповідно до ст.45 Закону України «Про загальну середню освіту» кадрове забезпечення школи здійснюється в повній відповідності зі штатним розписом та навчальним планом.

Кадрова політика спрямована на створення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя, підвищення його кваліфікаційного рівня.

У 2020/2021 навчальному році освітній процес у школі забезпечували 23 педагога. З них  12 вчителів мають вищу кваліфікаційну категорію, 3- педагогічне звання «учитель-методист», 8 - педагогічне звання «старший учитель», 5 вчителів мають першу кваліфікаційну категорію та 3 – спеціалісти другої кваліфікаційної категорії, 3 – спеціаліст.

Забезпеченість  школи педагогічними кадрами відбувається за рахунок штатних працівників.

         Основними мотивами розстановки педагогічних кадрів є

 • наступність в роботі вчителя;
 • його педагогічний досвід і кваліфікація

Освітній та кваліфікаційний рівні педагогічних працівників, практичний досвід педагогічної роботи колективу обумовлюють високий рівень працездатності, що є головною умовою реалізації державної політики  в галузі освіти й упровадження  інноваційних ідей розвитку закладу освіти.

На сьогоднішній день в закладі працює 2 молодих спеціаліста, для яких організовано роботу  Школи  молодого вчителя. 96 % педагогів мають вищу освіту. 100% педагогів володіють державною мовою та інформаційно-цифровими  технологіями.

  Розподіл навчального навантаження між учителями проведено відповідно до фаху та кваліфікації за погодженням з профспілковим комітетом школи.

Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті якості, працездатність, інші характеристики. Кадрова політика спрямована на створення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя, підвищення його кваліфікаційного рівня.

 

Атестація педпрацівників

Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педкадрів відіграє атестація, яка сприяє моральному та матеріальному заохоченню педагогічних працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих вчителів у практику навчання та виховання учнів.

Атестація вчителя розглядається адміністрацією навчального закладу як вагомий елемент внутрішкільного контролю і крок до якісної освіти та здійснюється відповідно до нормативних документів. Атестація педагогічних працівників  Плахтіївського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 - гімназія у 2020/2021 навчальному році здійснювалася відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.2010  № 1255/18550 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2013 р. за № 1417/23949

За перспективним графіком проходження атестації у 2020/2021  навчальному році атестувалися 8 учителів і вихователь ДНЗ.   

Усі педпрацівники, що атестувалися,  ознайомлені з нормативними документами щодо атестації, питаннями професійної діяльності, які будуть вивчатися членами атестаційної комісії. У закладі освіти було поновлено стенд з питань атестації.

Планування й організація роботи з атестації базувалися на основних принципах, головними з яких є особистісно орієнтований підхід до вчителя, який атестується, гуманність і демократичність взаємин шкільної адміністрації й педагогів, що забезпечує відкритість і колегіальність при проведенні атестації.

В період атестації вчителями на високому науково-методичному рівні були проведені відкриті уроки та виховні заходи. Результати атестації такі:

 • атестовано на відповідність посаді та порушено клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня при відділі освіти Плахтіївської сільської ради про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» про відповідність раніше присвоєного педагогічного звання  «Учитель-методист»

- Пономаренко Наталії Семенівні - вчителю біології та основ здоров’я

 • атестовано на відповідність посаді та порушено клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня при відділі освіти Плахтіївської сільської ради про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» про відповідність раніше присвоєного педагогічного звання  «Старший вчитель»
 • Лихо Тетяні Іванівні   - вчителю української мови та літератури;
 • Паніот Наталі Івановні – вчителю початкових класі;
 • Тищенку Борису матвійовичу – вчителю фізичної культури та Захисту    України
 • атестовано на відповідність посаді та порушено клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня при відділі освіти Плахтіївської сільської ради про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» про   присвоєння педагогічного звання  «Старший вчитель»
 • Потицькій Анжелі Іванівні – вчителю української мови та літератури;
 • Харлановій Надії трохимівні – вчителю історії та географії
 • атестовано на відповідність посаді та присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»:

-  Димурі Тамарі Петрівні – вчителя інформатики та фізики;

 • атестовано на відповідність посаді та присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»:

-  Бондаренко Анні Володимирівні – вчителю математики;

- Приймаченко Євгенії Олександрівні – вихователю Плахтіївського ЗДО (ясла-садок) №1

Результати атестації продемонстрували обізнаність вчителів в питаннях  чинного законодавства в галузі освіти, навчально-методичного забезпечення предмету, який викладається, ведення шкільної документації, психолого-педагогічної та методичної літератури, нових освітніх технологіях та методиках  щодо організації освітнього процесу.   Підсумки атестації педагогічних працівників школи у 2020/2021 навчальному році відображено у наказі «Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2021 році».

В закладі створені умови для організації методичної роботи, впровадження інноваційних технологій, консультаційна допомога вчителям.

Виходячи з вимог сьогодення, педагогічний колектив   ефективно працює над впровадженням інноваційних технологій  навчання та виховання, а саме: технології особистісно зорієнтованого навчання, компетентнісного навчання, рівневої диференціації, розвитку критичного мислення, інформаційно-цифрових  технологій навчання, ігрових технологій, проектних технологій.

Колективом школи опрацьовано велику кількість науково-методичної літератури з метою ознайомлення з сучасними підходами до роботи в Новій українській школі. Постійно проводиться консультаційна робота в межах шкільних методичних комісій, Школи молодого вчителя.

 

Підвищення кваліфікації

Протягом кількох останніх років, працюючи відповідно до Закону «Про освіту», наша школа наполегливо прагне досягти гуманістичного характеру освіти, підпорядкування його цілей, змісту організації вільного розвитку особистості учня. Сьогодні педагоги вчаться бачити в дитині неповторну індивідуальність, формування якої в кожному окремому випадку є особливим завданням. Освіта набуває особистісно орієнтованого компетентнісного характеру. ЇЇ завдання – виховати творчу людину, яка надалі сама продовжить процес виховання шляхом самовиховання та самовдосконалення.

Важливо, щоб школа не примушувала учнів пристосовуватися до своїх планів і новацій, бажань і можливостей учителів, а, навпаки. Форми і способи організації освітньої діяльності відповідали рівню розвитку підготовки учнів, їхнім здібностям, інтересам. Саме над цим і працює наш педколектив, члени якого постійно підвищують свій професійний рівень на курсах кваліфікації.

Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи.

Всі вчителі школи пройшли курси підвищення кваліфікації на базі КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» за дистанційною формою навчання.  Н.О.

       Ефективність проходження курсової підготовки полягала у забезпеченні взаємодії всіх систем безперервного підвищення кваліфікації, розкриття  вчителям  шляхів використання теоретичних знань у їхній практичній діяльності, а також інтенсифікації самостійної роботи над підвищенням професійної кваліфікації. 

З метою саморозвитку та самоосвіти та введенням дистанційної форми навчання на період пандемії корона вірусу в цьому навчальному році педагоги школи брали участь в он-лайн вебінарах та конференціях освітніх порталів, за що отримали свідоцтва та  успішно оволоділи знаннями щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій  на уроках  у освітньому  процесі.

Задача роботи з педагогічними кадрами полягала у забезпеченні безперервної освіти педагогічних працівників, підвищенні їх професіоналізму, освітнього загальнокультурного рівнів, удосконаленні науково-методичного, інформаційного забезпечення педагогічної діяльності. 

 

Методична робота

Організація методичної роботи та її результативність в освітньому закладі відповідає законодавству, інструктивно-нормативним документам про роботу освітніх закладів.

Її зміст спрямований на підвищення рівня теоретичної підготовки кожного вчителя, активізацію творчого потенціалу педагогічного колективу, засвоєння й упровадження в шкільну практику прогресивних технологій навчання та виховання, перспективного педагогічного досвіду, підвищення результативності педагогічної праці шляхом проведення наступних заходів:

 • Засідання педагогічних рад
 • Проведення науково-практичних семінарів
 • Організація та проведення предметних тижнів
 • Проходження курсів підвищення кваліфікації педагогів
 • Участь у конкурсах фахової майстерності
 • Організація роботи «Школи молодого вчителя»
 • Організація самоосвітньої діяльності, атестація педагогів
 • Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду

 

Структура методичної роботи школи складається із взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів:

 • педагогічна рада визначає основні напрямки та завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних питань діяльності школи;
 • шкільні методичні комісії спрямовують і координують діяльність педагогів конкретного циклу предметів, аналізують результативність роботи в межах своєї компетенції, визначають проблемні кола в професійній діяльності та шляхи їхнього розв’язання ;
 •  «Школа молодого вчителя»  координує діяльність молодих педагогів.

У школі працює чотири методичні комісії. На належному рівні планується та проводиться робота методичної комісії вчителів початкових класів (керівник Тищенко Л.І.), вчителів  гуманітарного циклу (Тищенко А.І.), вчителів природничо-математичних наук (Пономаренко Н.С.), класних керівників (Рябошапка Л.В.), колективи яких пов’язують свою роботу із загальною шкільною проблемою, вивчають і впроваджують сучасні технології навчання, проводять на високому та достатньому рівнях предметні тижні, відкриті уроки, позакласні заходи.

На запланованих засіданнях методичних комісій були обговорені такі організаційні питання:

 • Зміни в навчальних програмах;
 • Впровадження нового Державного стандарту початкової школи;
 • Концепцію «Нова українська школа»;
 • Закон України «Про освіту»;
 • Положення про сертифікацію педагогічних працівників,
 • Типових освітніх програм для  1-2,  3-4 класів.
 • Забезпечення наступності в роботі ДНЗ-початкової школи-основної школи;
 • Підготовка та проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, завдань державної підсумкової атестації.

Працюючи у методичних комісіях, педагоги школи дійшли думки, що  вчитель сьогодні повинен бути організатором, який спрямовує учнів  на розв’язання навчальних завдань. Якби активно не прагнув учитель викладати свій предмет, якщо при цьому він не забезпечить активну діяльність учнів, її мотивацію й організацію, процес навчання фактично не функціонуватиме в зв’язку з відсутністю дидактичної взаємодії між учителем та  учнем. Чим різноманітнішою є навчальна діяльність, тим більшою розвивальною функцією наповнюється навчання. Тільки за таких умов можна досягти компетентності учнів як інтегрованого результату учіння. Над чим наш педагогічний колектив працює останні роки.

       Недоліками в роботі методичних комісій є відсутність систематичної індивідуальної роботи з учнями низького рівня навченості й недостатня робота зі здібними учнями, не завжди враховуються психологічні особливості дітей. Не на належному рівні проводилася робота щодо залучення учнів до роботи в МАН. Проблемою залишається те, що не всі вчителі залучають дітей до участі в олімпіадах.  Це вказує на недостатню роботу вчителів щодо формування ключових та предметних компетенцій, а як наслідок - невміння   учнів соціалізуватися в сучасному середовищі. Тому варто надалі приділити увагу комплексному процесу засвоєння індивідом певної системи знань, норм і цінностей, які дозволять йому бути повноправним членом  суспільства.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання, вищу та першу кваліфікаційні категорії. Вони є керівниками шкільних методичних об’єднань,  наставниками молодих вчителів. За їх активної участі проходять предметні тижні.

     Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з молодими спеціалістами,  завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів. Адміністрація школи на етапі знайомства з роботою молодого спеціаліста ставить перед собою низку завдань:

•    визначити ступінь професійної зацікавленості молодого спеціаліста;

•    перевірити яку роботу з підготовки молодого спеціаліста до практичної діяльності провела методична комісія, як він веде документацію, чи знає нормативні документи, чи забезпечений програмами, задоволений спілкуванням з наставником;

•    визначити науковий рівень викладання;

•    вивчити, чи зміг молодий вчитель встановити контакт з дітьми, як складаються його стосунки з класом.

     В закладі організовано роботу «Школи молодого вчителя».  

У 2020/2021 навчальному році  освітній процес було спрямовано на інтелектуальний, соціологічний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.

Шкільна документація з методичної роботи ведеться своєчасно, українською мовою, відповідно до нормативних вимог. Вчителі мають змогу користуватися цією документацією.

Методична робота здійснювалася  за такими напрямками: організаційно-педагогічний, інструктивно-методичний, пошуково-дослідницький, впровадження в практику елементів перспективного педагогічного досвіду.

Адміністрація школи постійно здійснює керівництво методичною роботою і контроль за її проведенням.

Велика увага приділялась роботі з батьками. Це батьківські збори, анкетування, свята.

Продовжує свою роботу в глобальній мережі Інтернет сайт школи, де  учителі, учні, батьки та гості сайту мають можливість систематично знайомитися із подіями, які відбуваюся у школі, різноманітними інформаційними матеріалами (районного відділу освіти, Міністерства освіти і науки України та ін.).

З метою розвитку інтересу до знань, навчальних предметів у школі проходять предметні тижні, але слід зазначити, що з минулого навчального року якість їх  проведення знизилася.

Наприкінці навчального року адміністрацією школи були прове­дені співбесіди з кожним вчителем про результати роботи у навчаль­ному році та планування роботи на наступний навчальний рік.

 Недоліками в організації методичної роботи є відсутність у мето­дичному кабінеті школи технічних засобів навчання, аудіо-, відеоте­ки кращих освітянських доробок школи, району, області.

  

 

Реалізація комплексної програми „Обдаровані діти”

Від природи     діти допитливі   й сповнені    бажання вчитися.  У    кожної дитини    є здібності й таланти, але для того, щоб  вони  могли    розвинутись  необхідне    розумне  керівництво   з  боку  школи, родини    й  позашкільних  заходів. Усе   це   ланки   однієї системи,  що  здатні  розвивати    в  дітей  рухливість   і  гнучкість   мислення, учити  дітей   розмірковувати, творчо  підходити  до  розв’язання   проблем; не  зубрити, а  мислити, самостійно  робити  висновки  і в  результаті    отримувати   задоволення   від  навчання.     

  Обдарована дитина -   це дитина, яка вміє  розв’язати  всі  свої  проблеми    самотужки, знає  для  чого  живе, може  знайти  вихід  із  будь – якої  ситуації, творчо   мислить, фантазує, спрямовує   всю  свою  енергію   на  розвиток  творчих  ідей.

  Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24.09.2020 № 1175 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2020/2021 навчальному році» згідно плану роботи школи, з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу, створення належних умов для виявлення та підтримки талановитої молоді, розвитку її інтересів, схильностей та природних обдарувань у школі була спланована та проведена значна робота та налагоджена система роботи з обдарованими учнями, що забезпечило участь найбільш обдарованої учнівської молоді у І-ІІ-ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад, у конкурсах різноманітного спрямування як на шкільному, так і на районному та обласному рівнях.

Шкільна програма роботи з обдарованими дітьми була спрямована на реалізацію програми «Обдарована молодь», державних стратегій та основних завдань, викладених у цій програмі, розв’язання проблем, пов’язаних з пошуком, навчанням, вихованням та розвитком обдарованої молоді, забезпечення її соціально-педагогічної підтримки, гарантованою державою.

     Основу роботи з обдарованими дітьми  становить  реальне знання їхніх потенційних можливостей, прогнозування потреб і моделей розвитку особистості. Саме тому важливим є визначення пріоритетів у цьому аспекті діяльності навчального закладу, створення чіткої системи роботи з названою категорією учнів, здійснення пошуку, відбору, творчого розвитку обдарованої, талановитої учнівської молоді в галузі науки, культури, мистецтва, спорту, створення сприятливих умов для реалізації потенціальних можливостей дітей.

У системі роботи з обдарованими школярами в школі визначені такі важливі моменти:

 • створення оптимальних умов для всебічного розвитку здібної та обдарованої дитини;
 • співтворчість учителя й школяра на науково-дослідницькій основі;
 • висока ефективність уроку в школі;
 • інтенсифікація навчання, запровадження інноваційних педагогічних та інформаційних технологій;
 • співпраця з батьками, громадськістю;
 • постійний психологічний супровід розвитку креативності;
 • індивідуальна робота з обдарованими та здібними школярами;
 • стимул як засіб активізації розвитку обдарованості та співпраці з цією категорією школярів.

     У 2020-2021н.р. школа продовжила реалізацію підвищення якості освітнього процесу на основі плідної співпраці учнів та вчителів, метою якої є:

- реалізація новітніх підходів до особистісного розвитку учнів в сучасній школі;

- розвиток в учнів життєвих компетентностей;             

- створення бази даних методик формування компетентної особистості для життя в  інформаційному суспільстві;

- вдосконалення професійної майстерності вчителів щодо використання активних методів  навчання і виховання.

-  вдосконалення професійної майстерності вчителів щодо використання активних методів  навчання і виховання.

Для цього здійснюється поліпшення умов перебування  в навчальному закладі, освоюються нові навчальні програми, запроваджуються нетрадиційні форми педагогіки, оригінальні методики викладання, вибудовується новий досвід на основі досягнень науки та передового педагогічного досвіду, перевіряється його ефективність.

У роботі з обдарованими дітьми в школі  впроваджуються  різні форми і методи роботи для визначення рівня обдарованості учнів та готовності вчителів і батьків до співпраці з ними (анкетування, опитування, спостереження співбесіди, індивідуальні бесіди, збори різного характеру, в тому числі і батьківські). 

 На жаль, багато конкурсів, спортивних змагань, не було проведено через оголошення Всеукраїнського карантину через пандемію на COVID-19, Всеукраїнські предметні олімпіади проводились онлайн, учні не змогли приєднатися через неякісний інтернет.

Ми живемо в епоху величезного впливу науково-технічного прогресу практично на всі сфери людської діяльності. Ледве встигають появитись нові технології, як вони стають застарілими, і їх замінюють ще новіші. Тому, щоб бути конкурентоздатним у своїй галузі, кожний фахівець повинен досконало володіти сучасними інформаційними та комунікативними технологіями. Значення шкільного курсу інформатики, у якому учні вивчають основні принципи та ознайомлюються з сучасними напрямками розвитку цих технологій, з кожним роком зростає. Одним з важливих засобів зацікавлення учнів навчанням є проведення різного роду змагань.

Учні школи прийняли участь в Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На урок» з інформатики:

Нагороджені Дипломом ІІІ ступеню: Комишан Богдан (7) і Журавель Денис (11)

Тищенко Дмитро(7), Чемерис Ксенія (7), Оснач Станіслав (11)  отримали сертифікати за участь

         Є учні, які прийняли участь у  Всеукраїнській інтернет-олімпіаді  «На урок» з фізики Чемерис Ксенія (7), Журавель Денис (11), Оснач Станіслав отримали сертифікати за участь. 

Відбулася Міжнародна природознавча гра «Геліантус» з фізики, біології, хімії та географії, координатор Пономаренко Н.С., в якій також прийняли участь 28 учнів нашої школи 2-11 класів і отримали такі результати:

Диплом переможця в початковій школі: Вацак Михайло (3), Коротич Ірина (4)

Диплом ІІ ступеню: Василькін Максим (5), П’ясковська Олександра (5), Сопотян Ніка (5), Острова Марія (8), Приймаченко Дарина (8)

Диплом ІІІ ступеню: Лисогор Аліна (11)

Грамота з фізики: Чемерис Владислав (5), Гавриленко Олексій (10), Христюк Максим (10), Паніот Олександра (10), Кравченко Карина (10)

Грамота з біології: Саламаха Єлизавета (6)

Грамота з хімії: Христюк Костянтин (6), Бербат Олександр (5)

Переможці на шкільному рівні: Іванько Дар’я (3), Чемерис Вікторія (3), Острова Віра (3), Левінський Валерій (4), Вустян Анна (4), Бондаренко Олександр (4), Чемерис Ксенія (7), Тищенко Дмитро (7), Талавіра Денис (8), Іванько Ілля (8), Ліпецький Дмитро (11)

10 учнів отримали сертифікат учасника гри «Геліантус»

Відбулася гра «Соняшник » з української мови, в якій прийняли участь 46 учнів, серед них отримали 

Диплом І ступеня Всеукраїнського рівня: Паніот Олександра (10), Христюк Максим (10), Гавриленко Олексій (10)

Диплом ІІ ступеню Всеукраїнського рівня: Кравченко Карина (10), Паніот Нікіта (7)

Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня: Лисогор Аліна (10)

Диплом І ступеню регіонального рівня: Журавель Денис (11)

 Диплом ІІ ступеню регіонального рівня: Василькін Максим (5), Пясковська Олександра (5), Саламаха Єлизавета (6)

Диплом ІІІ ступеню регіонального рівня: Чемерис Вадим (5), Чемерис Катерина (6),  Приймаченко Дприна (8), Ліпецький (11)

 Дипломи переможця в початковій школі отримали 14 учнів

2 клас: Гуцуляк Софія, Сухарська Діана

3 клас: Вацак Михайло, Острова Віра,Талавіра Ніка, Левінський Валерій, Полтович Ангеліна,Іванько Дар’я, Чемерис Вікторія

4 клас: Гуцуляк Олексій, Лівінський Микола, Коротич Ірина, Подуст Анна, Бондаренко Олександр

На районних змаганнях з легкоатлетичного кросу І місце посіла: Корнієвська Анастасія (8).

В школі налагоджена і виховна робота, для виявлення талантів, розвитку творчих можливостей дітей у школі проводяться різноманітні конкурси, фестивалі, екологічні акції, де кожна дитина може проявити свої здібності і можливості.

Так у жовтні проходив конкурс виставка досягнень юних натуралістів «Щедрість рідної Землі», в якому  учні 1-11 класів підготували свої роботи, кращі доробки були представлені на районний конкурс, де маємо такі результати:

І місце посіли: Сухарська Діана (2), Полторович Ангеліна (3), Іванько Дарина (3),  Талавіра Ніка (3), Левинський Микола (4), Іванько Ілля (8)

         ІІ місце посіли: Талавіра анастасія (1), Ляшенко Іван (1)

         ІІІ місце посіла : Костякіна Софія (1), Димура Артем (1), Пономар Назар (1),  Чемерис Катерина (6),  Фурса Вікторія (11)

За перемогу в районному етапі Всеукраїнського колоквіуму «Космос. Людина. Духовність» в номінації «Література та журналістика» отримали нагороди за І місце Приймаченко Дарина (8), також стала переможцем обласного етапу

У березні пройшов відбірковий етап Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті Роси», де наші учні посіли призові перші місця:

- у номінації «Літературна творчість»: Іванько Да’ря (3)? Чемерис Ксенія (7), Лисогор Аліна (11)

- у номінації «Художнє виконавство»: Жиговська Софія посіла ІІмісце

- у номінації «образотворче мистецтво»: Талавіра Ніка (3) посіла І місце

З метою забезпечення системного підходу до супроводження цілорічної особистісно – орієнтованої підготовки здібних і обдарованих учнів у 2020 - 2021 навчальному році, виходячи з вищенаведеного, пропоную вважати роботу з обдарованими дітьми у І семестрі 2020-2021 навчального року задовільною.

Враховуючи, що робота з обдарованими учнями є пріоритетним напрямком,  слід звернути увагу на проблеми, що потребують вирішення. А саме на:

- необхідність покращення системи роботи з підвищення рівня досягнень обдарованих учнів з української мови та літератури, математики, трудового навчання;

- незначний відсоток учнів, які беруть участь у Всеукраїнській Інтернет-олімпіаді;

- відсутність роботи МАН.

 

 Аналіз успішності учнів

Вся робота школи була спрямована на впровадження та реалізацію Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», Національну доктрину розвитку освіти в Україні. Наприкінці ІІ семестру проаналізовано досягнення при засвоєнні програмового матеріалу з предметів інваріантної складової. Учні школи закінчили 2020/2021 навчальний рік  з такими підсумками.

 

У школі активно запроваджуються інноваційні технології. Але  більшість школярів  не справляються із завданнями  високого та достатнього рівнів, які передбачають практичне застосування  теоретичних знань: проаналізувати певні явища та задачі, порівняти та оцінити суперечливі думки в  тій чи іншій галузі, узагальнювати та логічно мислити, викладати та відстоювати власну точку зору. Отже, над цим варто працювати далі.

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації» від 07 грудня 2008 року №1369, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за /№ 8/32979, «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2020/2021 навчальному році» від 03.03.2021 року №273 та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (щодо окремих питань завершення 2020-2021 навчального року» від 27 квітня 2021 року №1/9-218  було звільнено у 2020/2021 навчальному році від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти. Випускники 11 класу звільнені від обов’язкового проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО, зберігаючи право пройти її за власним бажанням.

 

Робота з батьками

Звичайно,  школа постійно потребує підтримки батьків. На жаль,  деякі батьки залишаються  тільки спостерігачами, а то і взагалі перекладають свої обов’язки на школу. Причиною є не тільки матеріальне становище багатьох сімей, а й соціальні проблеми й не бажання допомагати своїм дітям. В школі постійно ведеться просвітницька робота з батьками. А саме:

-  батьківські збори (4рази  на рік з окремої теми);

- загальношкільні збори - 2 рази на рік,

- індивідуальна робота та ін...

         Виховання учня в школі і сім’ї - щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра.   Класні керівники протягом  навчального року проводили батьківські збори, анкетування батьків та учнів, постійно підтрмують зв’язок в створених класних групах Вайбер.

       Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у освітньому процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, родинних свят, хоча явка їх на такі свята, масові заходи   є низькою, високою вона є лише у початкових класах.

   

Робота соціального захисту учнів

Кожний класний керівник 1-11-х класів на початку вересня сформував базу даних учнів класу – «соціальний паспорт класу» у якому зазначив категорії дітей, які потребують максимальної уваги, зокрема:

 -         5 дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають під опікою,

 -         3 дітей з інвалідністю;

 -         4  дитини, учасників АТО.

За даними соціальних паспортів класів було складено соціальний паспорт школи та соціальний паспорт пільгових категорій. Тобто сформовано окремі списки за визначеними формами дітей та сімей, які підлягають соціальному захисту.

Одним із пріоритетних напрямків в роботі був соціальний супровід  дітей, позбавлених батьківського піклування. Робота з зазначеною категорією передбачала тісну співпрацю з опікунами та самими дітьми в двох аспектах: захист соціальних,  майнових та житлових прав, формування повноцінної особистості дитини, соціалізованої до самостійного дорослого життя.

  Практичним психологом надавалася допомога сім’ям, де виховуються діти пільгових категорій. Проводяться наради, де обговорюються питання допомоги дітям пільгових категорій.    

Для повної і продуктивної роботи з соціального захисту дітей пільгових категорій була чітко налагоджена робота класними керівниками на всіх ланках освітнього процесу: від школи І ступеню до школи ІІІ ступеню. Саме педагогічна компетентність і небайдужість класних керівників дала змогу  вдало і правильно реагувати на ті правові та соціальні питання, які виникали у дітей будь-якої категорії.

 

 

Відвідування  учнями  школи

На виконання Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів», з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти в школі, удосконалення постійного контролю за охопленням на¬вчанням і вихованням учнів в школі важливим завданням є контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.

 Протягом  2020-2021 навчального року на постійному контролі перебувала шкільна документація (книги обліку відсутніх, класні журнали, медичні довідки, письмові пояснення батьків щодо причин відсутності дітей на уроках), проведено рейд контролю за відвідуванням.

 Щоденно ведеться контроль за відвідуванням учнями школи: вчителями-предметниками на уроках, класними керівниками на сторінках Зведеного обліку відвідування в класних журналах (відповідно до Вказівок до ведення журналу) та журналі «Облік відвідування учнями школи», в якому на першого уроці секретар  записує прізвище відсутніх учнів.  Адміністрацією школи вивчається питання відвідування, аналізується в наказах, на педрадах

Членами учнівського самоврядування та черговими вчителями проводилися рейди по виявленню учнів, які систематично запізнюються на уроки, втікають з них. З учнями та їх батьками, які систематично запізнюються на уроки або відсутні 1-2 уроки без поважних причин, проводяться роз'яснювальні бесіди про неприпустимість безпричинних пропусків уроків.

Класний керівник збирає матеріали, які засвідчують причину пропуску уроків: пояснювальні записки від батьків, довідки з лікарні та поліклініки.

Питання відвідування учнями школи розглядалося на батьківських зборах, педагогічній раді та  раді профілактики.

Аналіз відвідування учнями занять  2020-2021 навчальний рік  показав, що пропуски занять у старшій ланці значно вищий, ніж середній.    

Аналіз причин відсутності учнів на навчальних заняттях свідчить про те, що  спостерігається збільшення  кількості відсутніх учнів за заявами батьків, ніж за медичними довідками. Аналіз відвідування учнями занять у 2020-2021 н.р. показав, що більша частина учнів  пропускали заняття з поважних причин.

З метою якісного відвідування учнями школи потрібно:

-Забезпечити постійний контроль за охопленням навчанням учнів та їх відвідуванням.

- Активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації учнів до навчання.

- У    кожному    конкретному    випадку    відсутності    учнів    на уроках   невідкладно   з'ясовувати   причину,    встановлювати місце перебування  дитини. Інформувати батьків або осіб, які їх замінюють.          

- На класних батьківських зборах проаналізувати відвідування учнів та рекомендувати батькам систематично інформувати класних керівників про необхідну відсутність їх дитини на занятті.

 БАТЬКИ  ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ І РОЗВИТОК ДІТЕЙ, а тому зобов'язані забезпечувати відвідування учнями уроків у навчальних закладах.

   - Проводити аналіз психологічного клімату    в    учнівських колективах.

- Проводити   анкетування,  індивідуальні   бесіди, корекційну роботу  з  учнями, схильними до пропусків уроків без поважних причин.        

- У разі, якщо причиною невідвідування учнем занять є конфлікт в учнівському колективі, надавати психологічну допомогу та вживати заходів для усунення конфліктної ситуації.

-Активно  використовувати педагогічний потенціал батьківських комітетів та громадських організацій для впливу на учнів, які 6ез поважних причин пропускають навчальні заняття, їх батьків або осіб, які їх замінюють.  

- У випадку, якщо учень систематично або тривалий час не відвідує школу без поважних причин, залучати до виховної роботи з ним службу у справах неповнолітніх.

 

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в школі знаходиться під щоденним контролем адміністрації школи.

Відповідальна за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності – заступник директора з навчально-виховної роботи Ляшенко Г.І.

На початок 2020/2021 навчального року були проведені випробування спортобладнання, стан споруд на спортивному майданчику, справність кріплення воріт та оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах та шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, паспорт санітарно-технічного стану школи.

У наказі по школі «Про розподіл обов’язків» передбачено відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час jcdsnymjuj процесу та в позаурочний час,

попередження дитячого травматизму, відповідальних за електрогосподарство в школі.

На 01.09.2020 року всі педагогічні працівники школи надали медичні книжки з дозволом приступити до  роботи. Питання охорони праці обговорюються на засіданнях педрад  та на нарадах при директорі. Запасні ключі від усіх шкільних приміщень у завгоспа школи.

 Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час літніх канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці обговорювалися на класних годинах в останій тиждень навчального року.

Станом на вересень кожного року всі учні школи проходять медичний огляд лікарями-фахівцями із лабораторними дослідженнями, що підтверджується медичними довідками. Щомісячно учні 1-11 класів проходять перевірку на педикульоз. Захворювання педикульозом в школі немає. 

Постійно здійснюється контроль роботи систем забезпечення життєдіяльності будівлі школи. Оформлюються акти громадсько-адміністративного контролю з охорони праці між адміністрацією та профкомом школи.

Будівля школи та приміщення закладу, забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежною шафою, яка укомплектована згідно вимог, ящиком  з піском тощо). Вогнегасники наявні, перезаряджені,  розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження.

По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії.

Згідно санітарних, пожежних норм і правил, школою отримані Паспорт готовності школи до нового навчального року, акт опору ізоляції та контуру заземлення.

Відповідно до Закону України “Про охорону праці” і Кодексу законів про працю України розроблено і затверджено посадові інструкції з охорони праці для всіх працівників школи. Проведено інструктажі з працівниками і учнями з техніки безпеки. Проведено вступні інструктажі  з охорони праці. Проведено первинні інструктажі  з охорони праці на робочому місці.

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися  на нарадах при директорові.

У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання". Разом із тим ще залишаються показники травматизму дітей на уроках фізкультури, перервах. У школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, ведеться відповідна робота з учителями.

 

 

Інформатизація овітнього процесу

         Відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти», Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, пріоритетними напрямками діяльності закладу освіти в 2020/2021   навчальному році щодо впровадження нових освітніх технологій були:

•        упровадження інформаційних та комунікаційних мультимедійних  технологій в освітній процес;

•        формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;

•        удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу;

•        оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних технології в управлінській діяльності;

•        використання інформаційних технологій для розвитку дистанційного навчання.

Головною метою закладу освіти є надання нового підходу до інформатизації системи освіти, що передбачає виконання наступних складових:

- створення умов для оволодіння учнями та вчителями сучасними інформаційними і комунікаційними технологіями;

- підвищення якості навчання завдяки використанню інформаційних ресурсів Internet;

- інтенсифікація навчального процесу й активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів;

- створення умов для широкого впровадження нових інформаційних технологій в  навчальний процес;

- підвищення ефективності управління навчальним закладом освіти.

В школі використовується програма «КУРС: Школа», яка зареєстрована (Свідоцтво ВР № 01110 от 07.08.2009) та схвалена (№ 14/18-1597 від 23.04.2010) Міністерством освіти та науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах. Наша школа приєдналася до єдиної бази даних загальноосвітніх навчальних закладів.

На виконання ст.30 Закону України «Про освіту» - «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти» створена нова сторінка на офіційному сайті школи, де розміщуються  матеріали для публічного ознайомлення. 

В закладі освіти за допомогою мобільного додатку Viber  створено групу «Батьки школи», де в терміновому порядку надходять всі необхідні матеріали про шкільні проблеми та доводяться до відома батьків педагогічні новини в освіті.

У своїй діяльності комп’ютер використовують директор, секретар-друкарка, заступники директора, практичний психолог, педагог-організатор, бібліотекар, медична сестра, завгосп.  Кваліфікація користувачів задовільна. Діловодство ведеться українською мовою із застосуванням технології електронної підготовки, друку та збереження документів. Працює електронна пошта. Форми статистичної звітності підготовлені програмними засобами.  Ведеться база даних у програмному комплексі «Курс: Школа».

         Що стосується безпосередньо  освітнього процесу, то комп’ютеризація і інформатизація закладу на сьогодні задовольняє потреби освітнього процесу не в повному обсязі. У школі функціонує  1  комп’ютерний клас, мультимедійне обладнання в першому  та другому та третьому класах, а також кабінети географії, біології, української мови та літератури, зарубіжної літератури. Всі комп’ютери підключено до мережі Інтернет.

         Процес впровадження ІКТ-технологій в освітній процес у цьому навчальному році значно активізувався. Більшість учителів протягом року провели ряд уроків з використанням інформаційних технологій. Організовано обмін досвідом із використання комп’ютерних технологій шляхом відвідування уроків більш досвідчених колег, проведення навчальних занять з ІКТ. 

         При вивченні окремих тем учні отримували домашні завдання,  у ході виконання яких використовувався комп’ютер. Активно використовувались комп’ютерні технології при проведенні предметних конкурсів. Більшість позакласних заходів проводилися із використанням комп’ютерних презентацій.

 

Діяльність шкільної бібліотеки

 Бібліотека загальноосвітнього навчального закладу є його обов’язковим структурним підрозділом. Завідувач бібліотекою Пономаренко М.А.

Діяльність шкільної бібліотеки   у Плахтіївському ЗЗСО І-ІІІ ступенів№2 – гімназія була спрямована на виконання завдань, які висуває перед нею перебудова всіх складових компонентів сучасної школи.  

Протягом навчального року  надавалася допомога педагогічному  колективу у доборі методичної та художньої літератури для проведення  відкритих уроків та різноманітних заходів. 

Всю роботу бібліотека проводить згідно річного плану. Для забезпечення читачів літературою необхідною для освітнього процесу постійно вивчаються читацькі потреби. В цьому напрямку проводяться індивідуальні бесіди з учнями школи для вивчення їх інтересів та інформаційних потреб, бесіди з вчителями, ознайомлення із новою навчальною, методично, художньою літературою шляхом проведення тематичних виставок.

Проведено  бесіди про роль бібліотеки і культуру читання.

Спільно з педагогічним колективом участь у проведенні предметних тижнів, надаю допомогу в підготовці і проведенні виховних заходів. 

Підготовлені   виставки до предметних тижнів:

 • тижня правових знань;
 • тижня історії;
 • тижня української мови;
 • тижня безпеки життєдіяльності;
 • Шевченківський тиждень

Було оформлено книжкові виставки до знаменних дат року:

 • До Міжнародного Дня миру;
 • До дня визволення України від фашистських загарбників;
 • До дня української писемності та мови;
 • До дня пам’яті жертв голодомору;
 • До всесвітнього дня боротьби зі СНІДом;
 • До дня соборності України;
 • До дня пам’яті жертв Голокосту;
 • До Дня пам’яті героїв Крут;
 • До річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні;
 • До річниці небесної сотні;
 • До  дня народження В.О.Сухомлинського
 • До  дня народження Лесі Українки

 

           У 2020 році  Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек   у Плахтіївському ЗЗСО І-ІІІ ступенів№2 – гімназія відбувся під гаслом «Шкільна бібліотека – за здоровий спосіб життя». Вчасно зроблені замовлення на нові підручники.

 Таким чином, зміст роботи бібліотеки школи-спрямовані на те, щоб формувати духовний світ дитини і сприяти гармонійному розвитку особистості, яка здатна бути спадкоємцем і продовжувачем прогресивних національних традицій.

 

Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників.

      Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази.

Вчителі   щорічно проходять поглиблений медичний огляд. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка,  які реєструються і зберігаються у  медичної сестри. Порушень   у  проходженні   медичних  оглядів    працівниками  школи     не  виявлялося,  всі  вони  вчасно    його  проходять.

    Щорічно діти також проходять медичне обстеження. За результатами медичного огляду на початку навчального року, відповідно до цих списків видається наказ по школі. З  числа учнів формуються групи  на уроках фізичного виховання   згідно рекомендацій лікаря.

В класних журналах вклеєний окремий  «Листок здоров`я», в якому вказані результати медичного обстеження і рекомендації щодо занять на уроках фізичної культури

   В 2020-2021 навчального року у Плахтіївському ЗЗСО І-ІІІ ступенів№2 – гімназія   медичною сестрою працює Подуст І.В.

Організаційна робота медичної сестри. Заведена відповідна документація.    

 Всі діти мають медичні картки, з відповідними записами про стан здоров’я. Всі вихованці мають щеплення відповідно до календаря щеплень.

Медичний огляд дітей проводився згідно наказу МОЗ України «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні» №434 від 29.11.2002 р. Медичним працівником проводилося антропометричні виміри вихованців 2 р ази на рік (восени і навесні), з відповідними записами у журналах. Огляд на педикульоз і  коросту проводився  раз на місяць. Сестра медична систематично контролює проведення фізкультурно-оздоровчої роботи.

 Медичний працівник протягом року здійснював систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов. В приміщеннях Плахтіївського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 – гімназія проводилося щоденне прибирання.

         Медичною сестрою проводилася санітарно-просвітницька робота серед працівників кухні та батьків.

У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «Заходи по збереженню життя і здоров'я дітей»,  де   запланована  певна робота оздоровчого характеру з класом.

 У школі наявний медичний кабінет, який розміщений на другому поверсі закладу. Медичний кабінет своєчасно забезпечується медикаментами, його обладнання відповідає вимогам Додатку №5 «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01 на 100%.  Учнівські меблі школи відповідають віковим та фізіологічним особливостям учнів. У навчальних кабінетах дошки матові, освітлення закладу і класних приміщень   відповідає санітарним нормам.

 

Організація харчування учнів у навчальному закладі

           Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом  перебування у Плахтіївському ЗЗСО І-ІІІ ступенів№2 – гімназія. Організація харчування учнів закладу регламентується  законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства»,  Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм  харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами.    

На початку навчального року кухарем  було складено і затверджено    перспективне двотижневе меню, відповідно за яким розробляється щоденне меню.  Розроблена  картотека страв.

Налагоджено контроль за дотриманням на харчоблоці  санітарних  вимог  щодо обладнання, прибирання, миття посуду, видачі готової їжі. Їдальня в належній кількості забезпечена миючими та дезінфікуючими засобами,  проводиться щоденне прибирання з дезінфекцією та генеральне прибирання відповідно до санітарних правил та вимог, посуд миється із застосуванням дозволених миючих засобів. Контроль за роботою їдальні здійснюється адміністрацією школи, батьківським комітетом школи. У шкільній їдальні  наявні усі необхідні журнали (відповідно до нормативних документів з організації харчування). Питання організації харчування періодично заслуховується на  загальношкільних батьківських зборах, засіданнях ради школи, нарадах при директорові.

Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим.

  Учні  перебувають у їдальні в супроводі чергових учителів.

  Ретельно слідкується  за санітарним станом приміщень їдальні, різноманітністю страв, дотриманням циклічного меню, виконують усі вимоги санітарно – епідеміологічної служби. Меню вивішено на видному місці в обідній залі, у ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів, їх ціна. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Усе обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Усі ємності й інвентар промарковані. Санітарний режим на харчоблоці не порушується. 

Класні керівники систематично пояснюють батькам важливість гарячого харчування для збереження  здоров’я  дитини.  Скарг на роботу їдальні та її працівників не поступало. На даний час харчоблок необхідними інвентарем забезпечений у повному обсязі. Стан харчоблоку  задовільний. Роботу  їдальні можна вважти задовільною.

 

 

Аналіз  

  фінансово-господарської діяльності школи

У школі створена і функціонує батьківський комітет та піклувальна рада школи, як орган громадського самоврядування.

У школі працює Фонд добровільних батьківських внесків. Рішенням загальних зборів батьків від 16.09.2020 року ( Протокол №1) сума місячного благодійного внеску становить 10 гривень.

Завдяки цьому за звітній період до Фонду надійшло    - 4010 гривень.

Здійснено такі витрати :

 • господарські товари (цемент, кабель для інтернету, замки, крани, клапан для котла, крейда, бензин, віники) – 1773 грн.;
 • на обслуговування комп’ютерної техніки (запчастини для комп’ютерів, заправка картриджів) – 410 грн.;
 • канцтовари (Грамоти, повітряні кульки) – 90 грн.;
 • запчастини до косарки (редуктор, масло моторне) – 306 грн.
 • викачка каналізаційної ями – 350 грн.;
 • проведення новорічних свят – 250 грн.

Загальна сума витрат – 3179 грн.

Залишок на літо – 831 грн.

Усі витрати узгоджені на спільних  засіданнях батьківського комітету та піклувальної ради школи.            

 

Умови досягнення головних завдань школи

     Найважливішою умовою досягнення головних завдань школи є комплексне вирішення проблем, пов`язаних зі структурою освіти, її змістом, науково-методичним, фінансовим, матеріально-технічним забезпеченням, а саме:

- розвиток системи освіти як національної (філософія освіти, принципи, зміст);

-  демократизація системи освіти; - орієнтація науково-методичної роботи вчителів на реалізацію сучасних ефективних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду, яка забезпечує широку інтеграцію з освітніми системами України та зарубіжних країн;

- пошук шляхів і способів диференціації та індивідуалізації навчання, розробка різних варіантів навчальних планів та програм;

-  створення  оптимальних умов для розвитку інтересів, здібностей, творчості, виходячи із завдань програми «Обдаровані діти»;

- створення в педагогічному колективі умов для креативної діяльності, атмосфери творчості, пошуку нових ідей у модернізації форм, методів і способів освітнього процесу шляхом науково-педагогічного та інформаційного забезпечення;

- подальший розвиток психологічної служби, спрямованої на особистісно орієнтоване навчання і виховання учнів, створення атмосфери творчості та комфорту;

- забезпечення школи сучасним комп`ютерним обладнанням і програмами, автоматизація процесу управління школою;

- вирішення питань про додаткове фінансування школи з метою оновлення навчально-матеріальної бази, придбання програмно-методичного забезпечення, здійснення видавницької діяльності, стимулювання найкращих учителів та обдарованих дітей.

Складовими частинами єдиної педагогічної теми є:

В управлінні:

- оптиматизація методичної роботи школи;

- створення оптимальних умов для здійснення педагогічними працівниками результативної самоосвітньої діяльності; 

- підвищення  рівня підготовки та проведення колективних форм роботи з метою подальшого вдосконалення дидактичної компетентності вчителів;

- сприяння підвищенню загального рівня ІКТ-компетентності педагогів; активному впровадженню інноваційних технологій, спрямованих на розвиток особистості дитини та розкриття її інтелектуальних та творчих здібностей; - створення умов для педагогів-початківців з метою адаптації до навчально-виховного процесу;

- розробка ефективної моделі науково-дослідницької  роботи вчителів та учнів.

- забезпечення ефективних умов для особистісного і професійного зростання особистості педагога, досягнення ним вершин розвитку педагогічної діяльності.

У навчанні:

- реалізація принципу наступності у розвитку загальної освіти у зв’язку із запровадженням Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти;

- посилення здоров’язберігаючого аспекту навчально-виховного процесу шляхом активного використання певних технологій;

- управління результатами та якістю навчання;

- удосконалення системи роботи з обдарованим учнями;

- розвиток системи профільного навчання через підготовку дітей до свідомого обрання профілю подальшого навчання, забезпечення диференціації навчання шляхом проведення якісної допрофільної підготовки.

У вихованні:

- виховання потреби здорового способу життя;

- педагогічна підтримка духовного, морального зростання школярів;

- оптимізація співпраці педагогів та батьків школи;

- управління процесом соціалізації учнів;

- розвиток активної розважально-пізнавальної діяльності учнів у позаурочний час;

- соціальний захист та створення оптимальних умов навчання обдарованої молоді;

- розвиток елементів державно-громадського управління;

- орієнтація виховної діяльності навчального закладу на реалізацію патріотичної складової;

- оптимізація діяльності щодо попередження правопорушень, негативних проявів у молодіжному середовищі;

- активізація правового виховання;

- розвиток фізкультурно-оздоровчого шкільного комплексу. Психолого-педагогічні задачі:

- забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу;

- психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної мотивації співробітників закладу; 

- оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;

- психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості.

Адміністрація працює над створенням умов для використання інформаційно-комунікаційних технологій як у навчальному процесі, так і в управлінській діяльності. Пріоритетним завданням у новому навчальному році є підняття рівня комп’ютерної грамотності кожного вчителя та ефективне використання комп’ютерної техніки в навчально-виховному процесі.

Я  можу   стверджувати, що  в  школі  створені  умови  для  учнів, які  бажають   вчитись, які  мають  мотивацію  до  навчання.   Але рівень  знань  учнів  та бажання вчитися  останнім часом знизились, особливо це стосується учнів 7-11 класів.

Висловлюю щиру подяку за співпрацю всім: учителям — за творчість, за любов до своєї професії, батькам, спонсорам та благодійникам — за розуміння, підтримку і сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю, технічному персоналу за їх щоденну працю, за чистоту в навчальному закладі та на території школи.